STRAIPSNIAI

Alvydas Veberis. ANGIŲ IŠPEROS! GYVATĖS?! KADA PRADĖSITE MĄSTYTI
Alvydas Veberis.  ANGIŲ IŠPEROS! GYVATĖS?! KADA PRADĖSITE MĄSTYTI

 

 Šiuos Kristaus ir Jono krikštytojo žodžius neatsitiktinai rasime Biblijoje. Parašyta: ,,Kas ne su manimi, tas prieš mane, ir kas su manimi nerenka, tas barsto... Angių išperos, kaip jūs galite kalbėti gera, būdami blogi?! Juk burna kalba tai, ko pertekusi širdis... Gyvatės! Angių išperos! Kaip jūs ištrūksite nuo pasmerkimo į pragarą?!“

 

Pradžios knygos 4-ame skyriuje aprašoma pirmoji puolusio žmogaus agresyvi elgsena. Kainas užmuša savo brolį Abelį todėl, kad jis buvo pranašesnis turtiniu požiūriu. Jokiu būdu ne ideologija, o pavydas, godumas, didybės manija, egoizmas, klasta ir visos kitos neigiamos emocijos dominuoja puolusiame pasaulyje ir tarptautinių santykių lygmenyje.

 Krikščionišku aiškinimu visų laikų tarptautiniai santykiai vertintini visuotiniu paklusnumo arba nepaklusnumo Kūrėjui principu.

 

Santykiai paremti abipuse  pagarba, naudingais ekonominiais kultūriniais ryšiais, laiduoja abipusį gerbūvį. Atvirkštiniai santykiai tolygūs atvirkštinei destruktyviai būsenai. Žmogaus sugedimas ima reikštis tuomet, kai vienas iš kaimynų pradeda lenkti savo oponentą ir darytis stipresniu. Pažeista ekonominė pusiausvyra sujaukia santykių harmoniją.

 

IŠ RYTŲ Į VAKARUS. ATEITIES VIZIJA

 

Turime konstatuoti, jog pasaulio susiskaldymas ideologiniu požiūriu yra tiktai pasaulio galingųjų priedanga didybės, valdžios, turtų troškimo realizavimui. Savo laiku vakarai stabmeldiškąją katalikybę naudojo savo piktųjų užmačių tikslams prieš Lietuvą (kryžiaus žygiai). Senasis Testamentas pilnas priešpriešos ir gerų kaimyninių, ekonominių – kultūrinių santykių pavyzdžių.

 

Daugelio pasaulio istorijoje iškilusių ir žlugusių imperijų pavyzdžiai liudija ne ideologinę, o egoistinę imperatyvą. Taip atsitiko ir demokratinėje Vokietijoje su trečiuoju Reichu. Nieko naujo neatsitiko su Vakaruose sukurta ir Rytuose (Rusijoje) bandyta realizuoti komunizmo kūrimo doktrina, kurios tikslas ir užmačios buvo pasaulinės. Vadinama blogio imperija žlugo, o ar kas pasikeitė pasaulyje? Deja! Toliau kariaujama dėl pasaulinio dominavimo, žudoma, griaunama.

 

Naujieji, jau seniai patologiniais tapę vėjai iš vakarų mums atpūtė "laisvąją rinką", partinę demokratiją, su specifine ideologija, atributika. Kaip ir visais laikais, taip ir šis paskutinis "vakarietiško genijaus" išradimas, savaime suprantama, skirtas visai žmonijai! Deja, tikslai tie patys.

 

Labai būdingas bet kokio istorinio vyksmo pabaigos ir naujos pradžios pakylėtas emocinis aspektas, prarandant sveiką nuovoką. Paskutiniais laikais tai vyko po Spalio socialistinės revoliucijos Rusijoje, po nacių įsigalėjimo demokratinėje Vokietijoje. Kas vyko ir iš dalies dabar dar vyksta taikiai suirus Tarybų Sąjungai? Tas pats ir nieko kito. Štai: laisva vieninga Europa. Valio! Laisvas judėjimas prekyba, ideologinė laisvė. Valio! Liberalizmas, globalizmas, civilizuotas – modernus pasaulis, laisvoji rinka, partinė demokratija. Tris kart valio!!!

 

Ir pagaliau visiškai nauja, dar niekuomet žmonijos istorijoje viešai, tarptautiniu lygmeniu nedeklaruota įvairiausios lytinės paleistuvystės laisvė, surogatinių "šeimų" įvairovė ir t.t. Ilgai trunkantis valio! Žmonija ilgai ir kantriai ieškojusi pagaliau surado visuotinės laimės kodus bei formules. Begalinis valio! Ir dar ne viskas! Mus visus yra užplūdęs amžino saugumo nuo "diktatoriškos", "grobuoniškos", "klastingosios" Rusijos jausmas. Amen!

 

Deja, visa šita yra netikra, fiktyvu, už to "išdailinto" fasado slepiasi tie patys šio pasaulio kunigaikščio – šėtono kėslai ir tikslai. Žmonijos mankurtizavimas, tautinių valstybių naikinimas, ekonominis – karinis diktatas ir šantažas. Pagaliau visos žmonijos būties pagrindo – Dieviškos etikos – moralės transformacija į šėtonišką evoliucijos etiką ir moralę.

Šio laikmečio tarptautinių santykių esminis skirtumas yra tas, jog pasaulinis karinis konfliktas reikštų žmonių civilizacijos pabaigą, nes būtų panaudotas branduolinis ginklas. Todėl apsiribojama ideologine kova ir regioniniais kariniais konfliktais, kur savo ruožtu žūsta žmonės, liejasi ašaros ir kraujas.

 

Ir štai, blogio jėga, puikiai išmananti Dievo žodį, imasi daug efektyvesnio ginklo – žmogaus sielos žudymo. Mato Evangelijos dešimtos  eilutės žodžių esmė tame, jog reikia bijoti ne tų, kurie žudo kūną, o tų, kurie žudo sielą. Ir matome, kaip efektyviai tas ginklas veikia! Nebereikia NKV – distų pastangų žmonių gaudynėms, gyvulinių vagonų vežimui į tolimą Sibirą. Daugybės mūsų sielos yra jau žuvusios, todėl patys savuosius tautiečius, žinoma, labai rafinuotu būdu – po pasirinkimo laisvės skraiste, vejame lauk. O savo ruožtu tautiečiai jau žuvusiomis sielomis, nieko nebesivokdami, labai ramiai, kartais džiaugsmingai, kraunasi krepšius, bėga pasitikti naujos laimės svečiose šalyse, abejingai palikdami tėvynę, artimuosius. Jų jau milijonas. Bet procesas nesustabdomai tęsiasi...

.

Stebina kai kurie tarptautinių santykių su Rusija paradoksai europiniame kontekste. Štai Rusija ir Vokietija. Buvę aršiausi priešai pasauliniame kare, išžudę dešimtis milijonų savo buvusių oponentų, dabar lyg niekur nieko taikiai mezga tarpusavio visapusius ryšius. Yra įvykdę, dabar vykdo ir ateityje matomai vykdys daugia milijardinius ekonominius projektus. Panašūs vokiečių ir baltarusių santykiai. Tačiau mūsų propagandos požiūriu, tai diktatoriški režimai. Niekinamas kaimynų pasirinkimas, trimituojama pasauliui apie grėsmes iš rytų ir pan. Deja, mūsuose dar anti - sovietinė ideologija tapatinama su anti-rusiškąja.

 

Paklydimas laike ir realybėje, su nuoskaudomis, revanšizmo gaidomis, su daugia milijardinėmis pretenzijomis. Sunkoka komentuoti tokį paklydimą. Šv. Rašte atlaidos susitaikymo doktrina labai išplėtota ir akcentuojama, jog be atlaidos, susitaikymo apie jokią šviesią ateitį nesvajok. Čia svarbiausia nežiūrėti į kaimyną, o pirma keršto ir neapykantos purvą nusipurtyti patiems, na, o kaip oponentas elgsis, čia jau jo reikalas. Mato Ev. 7 sk. 1 – 2 eilutės: "Neteiskite, kad būtumėte teisiami. Kokiu teismu teisiate, tokiu ir patys būsite teisiami." Kai kuriems mūsų politikams ir pritariantiems   jų patyčioms, pretenzijoms Rusijos atžvilgiu, kaip tik ir yra adresuotos šios kūrėjo eilutės. Ir toliau to paties skyriaus 2 – oje eilutėje rašoma: " ir kokiu saiku seikite, tokiu ir jums bus atseikėta", o liaudiška patarlė atkartoja: "kaip šauksi – taip atsilieps".

 

Taigi, blogai seikime, blogai šaukiame, blogai ir mums atseikima ir atliepiama. Ekonomistai savo laiku suskaičiuos ekonominę esamų labai blogų santykių su Rusija žalą. Viena aišku – ji daugia milijardinė. Paradoksali realybė: kiek rytuose prarasta, tiek vakaruose prisiskolinta. Kur čia išmintis, blaivus protas?..

Žinoma, atvėsus kai kurių "patriotų" galvoms, savo laiku bus įvertintas okupacijos lygmuo, juolab, jog žinome kur kas tikresnių ir baisesnių okupacijų, negu paskutinė , su knygnešiais, kartuvėmis ir t.t.

 

Kaip vis gi turėtume elgtis, bendrauti su pasauliu, su ne itin draugiškais kaimynais? Atsakymą vėl duoda Kūrėjas. Mato Ev. 10 sk. 16 eil.: " Štai aš jus siunčiu kaip avis tarp vilkų. Todėl būkite gudrūs kaip žalčiai ir neklastingi kaip balandžiai". Duodama pasaulio charakteristika ir elgesio su juo metodika. Ar neideali mažos tautos elgsenos formulė, ne visuomet mums geranoriškame pasaulyje? Deja, mes elgiamės kaip kvailos avys tarp plėšrių vilkų

 

Kvailos avys aklai seka piemeniu net tada, kai vedamos į skerdyklą.

 

Mažos valstybės santykiai su kaimynais ir pasauliu turi būti ypač pasverti, tačiau nekenkiant nei sau, nei oponentams. Turime būti taikaus konstruktyvumo šalininkai. Mūsų politikoje neturi būti vietos nei užkulisiniams flirtams, nei negarbingiems žaidimams. Jeigu gerai save suvoksime, išnyks "rėžimai" ir "diktatoriai" kaimyninėse šalyse. Kitaip mūsų ateitis bus niūri ir miglota.

 

Ką pasakysime apie dabartinę Vakarinę sąjungą? Krikščionišku požiūriu atsakymas aiškus: Europos Sąjunga iširs ir ko gero greitai. Todėl, kad ji nesitransformuos į kitokį, kitokia etika ir morale paremtą darinį. Tai pirma, o antra – Kūrėjas kurdamas žmoniją nėra numatęs nei amžinų imperijų, nei sąjungų. Pradžios knygos 11 skyriaus pasakojimas apie Babelio bokštą, tai patvirtinimas, ir tą matome liūdnoje žmonijos istorinėje patirtyje. Kūrėjas sukūrė tautines valstybes ir nurodė kaip ir kokiu būdu jos gali taikiai, prasmingai ir naudingai sąveikauti. Kito kelio nėra.

 

Bet kokiu atveju, turime ruoštis savarankiškam, suvereniam Lietuvos valstybės buvimui, kad prireikus nebereikėtų šokinėti "nuo vilko ant meškos", kad gerbtume save ir kaimynus. Ko gero, Lietuvos geriausia pozicija Europoje būtų neutralitetas. Pirma, atsisakius vergo ir palaižūno mentaliteto, o antra – įvykdžius tėvynėje kardinalias visų santykių, ryšių, teisinių bei etinių moralinių normų pertvarkas.

 

                              Apie tautos gyvensenos pokyčius

 

Valstybės valdyme politinių partijų ir Seimo panaikinimas, be ideologinės priešpriešos tautoje išnykimo, laiduos logišką nuoseklų pakopinį valdymą, bei tą patį nuoseklų vadovų kilimą laipteliais aukštyn, nuo mažiausio darinio iki šalies vadovo. Tai laiduos pigų, efektingą šalies valdymą. Išnyks visuotiniai, labai brangūs ir labai ydingi rinkimai, kur iš partijų sąrašų, ar pinigais iškelta, bei išgirta ir išreklamuota kažkokios grupuotės "asmenybė" iškart gali tapti prezidentu ir po to tarnauti kažkam, tik ne tautai. Naujomis sąlygomis vadovais bus renkami žmonės tik už darbinius faktinius parodytus rezultatus. Juk eiliniai piliečiai rinks tiesioginę savo valdžią, tą, kuri bus šalia, kuri gins ir rūpinsis jais. Ir tai bus pats atsakingiausias piliečio pilietinis aktas, nes tuo pačiu išrinktas bendruomenės vadovas gaus įgaliojimą rinkti sekančios pakopos vadovą. Tautos susirinkime bus renkamas šalies vadovas, nustatyta tvarka ūkio ministras ir ūkio šakų vadovai. Čia bus nubrėžtos konkrečios tolesnės tautos raidos gairės, įsipareigojimai. Suprantama, jog bus duodami vieši raštiški ir žodiniai pasižadėjimai tautai ir galop – tautos šventė.

 

                                  Bendruomeniniame gyvenime

 

Bendruomeninė gyvensena, be piliečių vienybės ir atsakomybės stiprinimo aspekto, bus ir kompaktiška, ir patogi. Kadangi dauguma bendruomenės narių darbą turės čia pat, atkris poreikis važinėjimo į tolesnes darbovietes, įstaigas, buvusius prekybos centrus ir t.t. Bus sutaupoma daugiau laiko, kuro sąnaudų, tuo pačiu sumažės miestuose transporto srautai ir t.t. Patogu ir efektinga bus tai, jog visos įstaigos, valdžia bus šalia. Greit bus pastebimos bei sprendžiamos problemos vietoje. Bendruomenėje kardinaliai keisis laisvalaikio bei poilsio kokybė ir galimybės.

 

Senatvėje vienas iš pagrindinių tautos moralumo rodiklių bus - visų šalies piliečių vienoda senatvės pensija. Čia jokie nuopelnai, darbo stažas ar pobūdis neturės reikšmės. Kiekvieno piliečio senatvė, koks jis bebūtų, moralumo požiūriu vienodai vertintina ir gerbtina. Tiesiog pilietis, sulaukęs nustatyto amžiaus, bus pagerbtas, jam įteikiant senatvės pensijos gavėjo pažymėjimą. Išnyks pensijų skirstymų gavimo biurokratinė sistema. Čia, žinoma, nekalbame apie nedarbingumą, invalidumą, pavojingas darbo sąlygas ir kitą. Tai visai kita soc. rūpybos sritis.

 

Šalies pagrindinis įstatymas – konstitucija, bendruomenių įstatai, vidaus tvarkos nuostatos, pagrindinių teisės aktų bei baudžiamojo kodekso svarbiausios dalys, bus privaloma žinoti visiems bendruomenės nariams, to turės būti mokama švietimo įstaigose.

Galiausiai visi piliečiai pajus tikros, sveikos, moralios, prasmingos gyvensenos komfortą, socialinį, teisinį, sveikatos, etinį moralinį saugumą, kardinaliai kitokią dvasinę būseną.

 

                              Tautinės bendrijos kūrimo etapai

 

Visų pirma, tikslingiausia būtų suburti iniciatyvinę – patriotinę  intelektualių, visų reikiamų sričių specialistų grupę, kuri turėtų atlikti didžiulį kūrybinį darbą, ruošiant naujos valstybės kontūrą, pagrindinius jos įstatymus, bendruomenių išankstinį teritorinį suskirstymą (laikiną). Detalizuoti aiškiai visos pertvarkos eigą.

 

Po to nuodugniai informavus visą tautą, ją paruošus, sudarius šešėlinę laikiną vyriausybę, šešėlinius laikinus miestų, rajonų bendruomenių vadovus, surengti visuotinį tautos referendumą. Jį laimėjus, sušaukti tautos bendrijos susirinkimą. Jame būtų išrinkta nauja šalies vadovybė bei patvirtinti laikini miestų, rajonų, bendruomenių vadovai. Priimta nauja konstitucija, bendruomenių įstatai, visi kiti reikalingi teisės aktai. Po to paleistas prezidentas, seimas, politinės partijos ir visos nereikalingos senos struktūros.

 

Pabaigoje turėtų būti organizuojami visų žemesnių struktūrų vadovų rinkimai, po kurių prasidėtų reali faktinė tautos bendrijos (Lietuvos TB) veikla.

 Su pagarbia meile