STRAIPSNIAI

Alvydas VEBERIS . Į ŠVIESŲ RYTOJŲ
Alvydas VEBERIS . Į ŠVIESŲ RYTOJŲ

  Į ŠVIESŲ RYTOJŲ  

 

Remsiu ,,Drąsos kelią‘‘, nes nematau kito kelio, tik drąsos, susikalbėjimo ir išminties.

 

 ,,D R Ą S O S   K E L I U I"

  Kandidato į Seimo narius Rimanto  Švaplio įžvalgos:

 

     ,,Visą laiką sekiau įvykius, susijusius su Drąsiaus Kedžio,  visos aplinkos, visų įvykių dramą. Drąsiaus drąsa pagimdė ,,Drąsos kelią“. Jeigu vaikų grobimai, tvirkinimas, prekyba būtų vienintelė problema tautoje, gal būtų galimi kiti šios bjaurasties naikinimo būdai. Deja, esame įklimpę į tokį politinį, dorovinį purvą, jog dar reikės labai daug drąsos, išminties visapusiam apsivalymui.

 

      Esama sistema, ideologija yra geriausia terpė amoraliai gyvensenai.  Čia negali, būdamas net valdžioje, būti teisingu, moraliu.   Bjaurų gyvenimą lemia bjaurios ideologijos, spragos įstatymuose, leidžiančios vešėti korupcijai, amoraliai teisėsaugai, ir visokiam kitokiam blogiui. Turiu omenyje ydingą partinę demokratija, pačius rinkimus, kas trukdo išmintingiausiems, doriausiems, savo sričių žinovams būti valdžioje. O ši demokratinė betvarkė gimdo būtent tai ką turime. Dažnai girdime dejuojant, jog nėra demokratijos. Kaip nėra? Ten, kur visuotiniai rinkimai – ten ir demokratija. Čia ir padariau loginę klaidą. Esamoje sistemoje nėra ir negali būti visuotinių rinkimų – yra visuotiniai balsavimai, o renkame ne mes. Tikri rinkimai galimi kitoje terpėje, kurią tauta privalo susikurti.

 

     Skaičiau partijos programą. Joje išdėstyta kritika, siekiai yra iš esmės teisingi, tačiau viskas yra deklaratyvu, labai ilga, daug polemikos, moralizavimo, mažai konkretumo. Rinkėjai be konkretumo tų gražių pasakų yra prisiklausę ir prisiskaitę aibes. Mes kurdami programas, klaidingai suvokiame blogybių prigimtį ir priežastingumą,  arba to neieškome, viską traktuodami moraliniu aspektu, politiniu, ekonominiu neišmanymu ir kuo tik nori, tik ne doktrininiu požiūriu. Programų potekstėse rinkėjui aiškiai, kaip ir visos partijos, duodame suprasti, jog tik mes moralūs, išmintingi, tik mes tikri patriotai, rinkite tik mus ir visi būsime laimingi.

 

Bet kaip, būnant purvo vonioje (esamoje sistemoje), tapti švariu? Vienas kelias – iš jos išlipti ir apsiplauti. Tuo požiūriu visų ,,purvo vonių‘‘ programos gana geros. Laimi tie, kurių rankose informacinis ruporas, pinigai. O blogybių giluminė esmė yra sistemoje, terpėje kur amoraliai politikai, gyvensenai yra išskirtinai geros sąlygos. Yra gryniausia utopija, jeigu manoma, jog gali susivienyti opozicinės partijos ir ką nors laimėti dabartinėmis sąlygomis. O kas ta opozicija? Būrelis apsukrių politinių egoistų, neišmanėlių, karjeristų, pseudo patriotų, griūvančio tautos namo ramstytojų.  Kiti su savo nepajudinamomis, bekompromisinėmis idėjomis. Kas su tokiais susikalbės? Be to dalis tos opozicijos yra aiškūs karjeristai. Reiškia tikros, tautą vienijančios opozicijos kūrimas – priešaky. Jeigu, nepaisant kliūčių, sunkumų dirbsime, turėsime daug pasekėjų, bendraminčių.

 

     Mūsų programa turi būti išskirtinė savo tikslingumu, sukonkretinta, nurodytos būtiniausių permainų neišvengiamas būtinumas, jų konkreti nauda kiekvienam piliečiui, tautai, ir valstybei,  nurodytos vykdymo datos, kokiais resursais ir kas tai vykdys ir t.t.. Partija turi turėti du programų variantus:  trumpą, aiškų rinkiminį – agitacinį kiekvieniems namams, ir sukonkretintą, detalizuotą - pagrindinį. Susilauktume didelio liaudies palaikymo, nes tai Biblijinis - vienintelis kelias į vienintelę tiesą, vienintelį tikrą gyvenimą.

 

     Kokia visgi yra Biblijinės demokratijos esmė? ,,Biblijinė demokratija“  - tokios kategorijos Rašte nėra, rašau dėl paprastumo. Biblijine kalba  būtų:  teisingas, teisingos valdžios rinkimas. O tam sąlyga – suverenių bendruomenių buvimas, kas sąlygoja valdžios rinkimą nuo apačios einant į kitą didesnį darinį ir iki tautos galvos. Esami visuotiniai rinkimai – politinė fikcija. Visi savo aplinkoje turime puikių žmonių, autoritetų, kurie galėtų būti bendruomenių, artimos aplinkos seniūnais, kitais vadovais, kurie mums  atstovautų čia ir aukštesnėse instancijose, ir kuriems patikėtume rinkti sekančios pakopos valdžią`.

 

Tiktai taip. Esamu atveju, tauta specialiai ir išradingai ideologiniais, politiniais, ekonominiais, socialiniais, moraliniais aspektais  supriešinta viduje,  neturinčia  tikro vertybinio pamato, nepaprastai lengva manipuliuoti. Užtenka pasiklausyti pseudo autoritetų –  filosofų, samdytų politinių chameleonų, milijonierių ir kitų įtaigios nuomonės, ir balsuotojas jau apdorotas. O tikrumoje valdžią turi rinkti išprusę, moralūs, su didele darbine patirtimi, įstatymus puikiai išmanantys bendruomenėse išrinkti patikėtiniai.

 

     Partija, norinti laimėti ne tik rinkimus, bet ir tautą, turi žinoti pagrindines keturias Kūrėjo pozicijas – pamatinius akmenis ant ko yra kuriamas ir statomas tautos pastatas. Jums A. Veberis išsiuntė mano teologinį darbą apie Biblijinę tautos sąrangą. Kadangi visi laikome save kristietiškos civilizacijos dalimi, tai turime ir moralinę  pareigą skelbti Biblijoje deklaruojamą politinę – ekonominę sistemą, laiduojančią visapusę darną ir harmoniją tautos gyvensenoje. Programoje turi fokusuotai, neišplėstai, aiškiai ir patraukliai viskas išdėstyta.  Pateikiu pavyzdį.

 

     PIRMA. Tautos struktūrizavimo, suverenių bendruomenių kūrimo srityje. Suvereni šalies pagrindinio įstatymo, bei bendruomeninių įstatų rėmuose bendruomeninė gyvensena. Aiškiname, jog tai nėra nauja, taip tvarkosi skandinavai, susibūrę į komunas, kitos tautos panašiai tvarkosi. To ypač nori mūsų šaliai ir ten, ir kitur gyvenantys mūsų tautiečiai, ir toms sąlygoms esant su malonumu norėtų grįžti ir gyventi Lietuvoje. Aiškiname suverenios bendruomeninės gyvensenos privalumus: materialinį, socialinį, dorovinį, teisinį saugumą, ir kitokią  naudą tiek tautai, tiek valstybei ir t.t..

Nurodome iki kokios datos bus sukurti pirminiai bendruomenių įstatai. Juos turės kiekviena šeima, asmuo.
Nurodome bendruomenių teritorinio suskirstymo datą, kas ir kaip   tai  atliks.

 

  ANTRA. Žemės reikalai.

       Žemė nėra žmonių kūrybos produktas, ji preke  gali būti tiktai atvykusiems užsieniečiams, ir tiktai priėmusiems Lietuvos pilietybę, (Biblijinio Dievo nuostata). Visi lietuviai ir kelių kartų ateiviai, pilnai integravęsi į tautos kultūrinę savastį, yra protėvių pasišventimu ir aukomis iškovoto ir palikto paveldo dalininkai. Iš to:

Panaikinsime amoralią prekybą žemės sklypais privačių namų statyboms. Tai nėra ir negali būti laisvos rinkos sritis. Jau esami pardavimui suprojektuoti sklypai už europinius pinigus bus valstybės supirkti ir nustatyta tvarka juos veltui gaus to norintys. Bus projektuojami ir nauji privačių sodybų kvartalai. Aiškiname kaip tai bus atlikta, to ekonominę, moralinę naudą. Tikrai ims grįžti išvarytieji.


Panaikinsime laisvos rinkos principus namų , sklypų projektams, leidimams, kitoms gyvuliškoms biurokratinėms kvailystėms. Nemokamą projektavimą ir visą kitą dokumentaciją vykdys valstybinės įmonės su etatiniais darbuotojais. (Nurodome vykdomų darbų datas, kitų su tuo susijusių veiksmų terminus).
Dar esami laisvi žemės plotai nemokamai bus dalinami norintiems ūkininkauti, kitai veiklai, turintiems tam patirtį, išsilavinimą, verslo planus, beprocentinių  paskolų gavimui. Nurodome terminus, aiškiname reikalo būtinybę, valstybei nieko nekainuojančią ir duodančią didžiulę naudą šalies ūkiui, moralinį aspektą.


Sugrįžusiems dvejiems metams panaikinsime bet kokius mokesčius,  kad jie ,,atsistoję ant kojų‘‘ galėtų tapti pilnaverčiais ekonomikos žaidėjais. Po to jiems palaipsniui didinant, o senbuviams mažinant mokesčius, diferenciniu būdu, atsistatys mokestinė lygiava.

 

   5.   Žemės ūkyje. Europiniais pinigais atkuriama linininkystė, jos pramonė, kitos      augalininkystės ir gyvulininkystės šakos. Bus skatinama ir remiama ekologinė šeimyninė nedidelių ūkių bei kooperatyvų veikla. Investuosime į miestelių pramonės atkūrimą: pieninės, šviežio, švaraus maisto cechai, malūnai, lentpjūvės, servisai ir kt.. Nurodome terminus. Suprantama, jog bus stipriai oponuojama. Oponentams bus pasiūlyta dar geresnė perspektyva, negu jie turi iki šiol. Tai naujų būtinų įmonių, gamyklų kūrimas ir t.t..

    

  TREČIA.  Šalies ekonomika,  ūkis.

       Atsisakyti parazituojančių mūsų ekonomiką užsienio bankų ir esamų ,,bankelių‘‘. Turėti vieningą nacionalinį banką. Esmė - mūsų pinigai negali būti svetimose kišenėse. Sugražinti nacionalinę valiutą. (pav. dviejų metų bėgyje)

 Išskiriame tris viena kitą palaikančius, visus nuo visų priklausančius ekonominius sektorius:

Valstybinį. Privatų. Bendruomeninį. Trumpai juos apibūdiname. Išvardiname kokios ūkinės veiklos negali būti privataus verslo - biznio dalimi. Pavyzdžiui: prekyba vaistais jų gamyba ir t.t. Akcentuojame ne BVP augimą, o gyvenimo kokybės gerėjimą.

 

    KETVIRTA. Santykis su kaimynais, pasauliu.

 

     Politinėje, ekonominėje, kultūrinėje plotmėje. Be išimties, nepriklausomai nuo nieko, su visais konstruktyvus, pagarbus, abipusiai naudingas ekonominis, kultūrinis bendravimas, nesikišimas į kitų valstybių vidaus reikalus, neprimetinėjimas kitiems savos ideologijos.  Kaimynų kritika, pretenzijos, provokaciniai įžeidinėjimai atmestini. (Žiūrime tvarkos savo namuose). Su Rusija, Baltarusija visi ryšiai Vokietijos, kitų ES narių pavyzdžiu. Vakarų pasaulio ekonominiai projektai su Rytais siekia daugiamilijardines sumas. Ir mes tais pačiais ir panašiais principais turime vadovautis. Pirksime baltarusišką pigią elektrą.

 

      Kiti punktai:

a) Panaikinti biurokratinę SODR – os sistemą. Kiek mes mokame už tą aparato išlaikymą (dirbančiųjų atliginimai, pastatai, jų išlaikymas, įranga ) ir kiek padidėtų mūsų pensijos? (pateikti skaičiais). Aiškiname: Pensiją vadiname ,,senatvės‘‘, todėl visų senatvė be išimties turi būti vienodai gerbtina, visiems be išimties mokant vienodas senatvės pensijas. Oponentas sakys : ,,Kaip gali vagis, tinginys, gauti tokią pat pensiją kaip aš, sąžiningai dirbęs visą gyvenimą?“ Jam atsakysime: ,,O ką tu padarei kad nebūtų vagių ir tinginių?‘‘

 

Tyla... Kitas atvejis. Žmogus ilgus metus sąžiningai mokėjo Sodros mokesčius, taupė senatvei kituose fonduose. Atėjus pensijiniam amžiui,  gavęs vos keletą pensijų, išėjo anapilin. Viso gyvenimo pastangos, jo uždirbti dideli pinigai nuėjo perniek. O kiek mokančiųjų SODros mokesčius, nesulaukę jos, išeina? Reiškia specialus pinigų kaupimas senatvės pensijoms per SODRą nėra nei teisingas, nei tikslingas, nei moralus. Verdiktas vienas: vienoda senatvės pensija, nepriklausomai nuo nieko. Suprantama turi būti panaikinta SODRa ir jos mokesčiai, o lėšos pensijoms kaupiamos didesnių bendrų mokesčių sąskaita. Žmogus sulaukė pensinio amžiaus, gavo pasveikinimą ir pranešima, kad į jo sąskaitą bus parvedama visiems žinoma senatvės pensijos suma. Jokių darbo stažų, jokių dokumentų ir pan.. 

 

Gerai, greitai, pigiai,   teisingai ir paprastai. Panaikinamas vienas iš daugelio nesantaikos tautoje komponentų.

     b) Išlaidas gynybai sumažinsime iki pusės procento BVP, kol nepasieksime ekonomiškai stiprių šalių lygio, nes iš silpnų reikalauti to pačio kaip iš stiprių yra amoralu ir neteisinga. Remsime savanorių ir kitas gynybines organizacijas.

     c) Visi mokesčiai tik progresiniai. (nurodome įvedimo datą).  

     d) Prestižinės profesijos - prestižiniai atlyginimai: mokytojams, gydytojams, mokslui, kultūrai,  (pav. gali būti pusė seimo nario atlyginimo).

     e) Teisėsaugos, teisėtvarkos darbuotojų atlyginimas priklausys nuo darbo kokybės koeficiento. Kokybę nustatys bendruomenių taryba.

     f) Panaikinti konstitucinį teismą. Iškilusias teisines, įstatymines problemas, susijusias su konstituciškumu nagrinėja ne konstitucinis teismas, o konstitucijos kūrėjai. Pati konstitucija turi būti iki galo išsami ir aiški. Visas, kokias, ir kieno jos bebūtų, nusikalstamas veikas nagrinėja ir teisingumą vykdo civiliniai teismai.

     g) Nacionalizuoti strategiškai svarbiausius ekonominius – energetinius objektus. Mažeikių naftą ir t.t..

           Suprantama, jog laiko iki balsavimo likę labai mažai. Asmeniškai nenorėčiau dalyvauti televiziniuose debatuose, tokioje formoje, kuri yra vykdoma iki šiol.  Tai kvaila, (tas amerikietiškas atrakcionas iš viso nereikalingas), visiems įgrisęs pažadukų gražbyliavimas, mėtimasis replikomis, nuvalkiotų klišių formoje, kažkas panašaus į madingų drabužių šou, gražuolių konkursą.

 

          Efektyviausias būdas būtų atskirų partijų agitacinės laidos, su išsamiu programų pristatymu, tiesioginiai susitikimai, pokalbiai su balsuotojais,  konkrečių programų pristatymai į namus, asmeniniai pokalbiai. Esamu atveju, galėsime džiaugtis laimėje kelias vietas dėl kitko - dorovinio aspekto, nes programa kaip minėjau nėra sukonkretinta  būtinybe kardinalių doktrininių permainų, nei datomis,  nei skaičiais.

 

         Kitą vertus, perdaug nesureikšminčiau būsimų rinkimų. Tautą galima laimėti kitu keliu. Nenuleidžiant rankų, būtina steigti neformalių bendruomenių kūrimo koordinacinį centrą.  Per būsimas bendruomenes organizuoti reikiamus referendumus, nesunkiai tik kanceliarinėmis išlaidomis surenkant reikiamą parašų skaičių. Nė kiek neabejoju, jog į tą darbą įsijungtų daug blaiviai, racionaliai mąstančių tiek intelektualų, tiek eilinių piliečių. Pastatyti tautą ant tvirto pamato šiuo metu ko gero jau vėloka, nes neturime, dėl suprantamų priežasčių visuose miestuose ir rajonuose tvirtų, gausių savo skyrių, yra daugybė neatlikto kito darbo.

 

 

      PS.  Tokie būtų mano pasiūlymai, pamąstymai. Tačiau nė kiek neabejoju jog laimėjimas būtų didelis ir partijai ir tautai. Gal tai duos kažkokį impulsą keisti, ką dar galima pakeisti rinkiminėje programoje. Bet kokiu atveju savo balsu rėmiau ir vėl remsiu ,,Drąsos kelią‘‘, nes nematau kito kelio, tik drąsos, susikalbėjimo ir išminties.“  

         

                Pagarbiai  - Rimantas – Panevėžys. Tel. 8 600 19557