STRAIPSNIAI

Alvydas VEBERIS. Laisvi TIESOS ŠAUKLIAI. Tikrai laisvi!
 Alvydas VEBERIS.   Laisvi        TIESOS   ŠAUKLIAI. Tikrai     laisvi!

Dauguma žmonių stebisi keistais įvykiais ne tik Lietuvoje.  Pagal esamas technines galimybes, žinia akimirksniu pasiekia kiekvieną esantį bet kokioje žemės rutulio vietoje. Neprognozuojami įvykiai glumina visame pasaulyje. Jeigu liksi abejingu stebėtoju, stovėsi po medžiu - gero nelauk. Kad nepritaptumėte prie abejingos minios, fondas išleido naują leidinį laisvi ,,TIESOS ŠAUKLIAI‘‘ ir juos pateikė skaitytojui. Šešiolikos puslapių  leidinyje galima rasti atsakymus į klausimą kas yra TIESA, krikščionių liudijimus, Romos katalikų bažnyčios nuopuolį, teisinio nihilizmo grimasas, artėjančią pasaulio pabaigą...  

                                         

Didžiausias dėmesys skiriamas žmogui. Todėl neatsitiktinai klausiu: "Kada tikintieji ir aplamai žmonės įgaus sveiko proto?"  Ne tik Lietuvoje, bet visame pasaulyje trokštanti hegemonijos (viešpatavimo po ekumenizmo vėliava), Romos katalikų bažnyčia suvedžioja ir mulkina tikinčiuosius. Matome milijonines minias paklupdytas ties betoniniais liejiniais, kryžiais, jų pačių sugalvotais ,,šventaisiais'', Dievo sukurtais mirusiais ir gyvais kūriniais (akivaizdūs vaizdai Šiluvoje, Kryžių kalne, Aušros vartuose, Troškūnų ir kt. atlaidų vietose)... Dievas savo garbės neperleido NIEKAM! Girdite NIEKAM!  Jokioms Marijoms.  KRISTUS vienintelis KARALIUS.  Jis mūsų visų Gelbėtojas ir nuodėmių Atpirkėjas už mūsų kaltes.

Jeigu mulkintojai nedirbtų išvien su pasaulietine valdžia, tai tokio melo, intrigų, klastos...nebūtų. Tokia bažnyčia turėtų būti paskelbta už įstatymo ribų ir uždrausta jos veikla. Celibatiniai kunigai išvaikyti.

Teisingai pasielgta su buvusios komunistų partijos egzistavimu. Ji uždrausta. Gaila, bet liko piktžolės šaknys.  Pakeitus pavadinimą tebeegzistuoja  ji su tais pačiais raudonais atributais. Nei vidumi, nei išore nepakito. Liko dar aršesni vilkai avių kailyje. Vatikanas nors savo apdarų spalvą pakeitė,- iš raudonos į baltą.

 

Nors Dievas sukūrė moterį ir vyrą, kad daugintųsi, tačiau šią svarbiausią Dievo giją sutraukė Romos katalikų bažnyčia. Iš paskos seka visa Antikristo armija bei pasaulietinė valdžia. Jie ne tik ištvirkauja ir tvirkina kūdikius, vaikus (pedofilijos skandalai), bet intensyviai griauna Dievo Kūriniją, priima įstatymus įteisinti vienalytes santuokas!!! Pedofilija tampa norma.

 

Biblijoje aiškiai parašyta:  "Toks yra tikras žodis: jei kas siekia vyskupauti (juo labiau užimantys žemesnes kunigų, diakonų pareigas), trokšta gero darbo. O vyskupas turi būti nepeiktinas: TIK KARTĄ VEDĘS, blaivus, protingas, padorus, svetingas, gebąs mokyti; ne girtuoklis, ne kivirčius, bet švelnus, nemėgstantis vaidytis, negodus, geras savo namų šeimininkas, TURINTIS KLUSNIUS IR TIKRAI DORUS VAIKUS. Jei kas nesugeba šeimininkauti savo namuose, kaipgi jis vadovaus Dievo Bažnyčiai?! Vyskupas neturi būti naujatikis, kad nepradėtų didžiuotis ir nepakliūtų į velnio teismą. Be to, jam privalu turėti gerą vardą tarp svetimųjų, kad nebūtų niekinamas ir neįkliūtų į VELNIO ŽABANGUS''. (1 Tim 3)

 

Savo eiliuotame tekste ,,Aš jūsų motina, aš Lietuva“ Romas Radzevičius taikliai išdėstė savo mintis:

 

"Sergu bepročių kliedesiais, dirbtinėm šypsenom, seilėtais sakiniais.

Sergu menkystų sukurta tvarka, prasčiokų kultūra ir jų beskoniais kūriniais.

Sergu iš teisingumo besijuokiančiais teismais, nupušusiais rinkėjais ir mirštančiais kaimais.

Sergu veidmainiais prezidentais, bejėge Vyriausybe ir pedofilijos klanais.

Sergu besočiais daktarais, žudikais piniguočiais ir prokurorais neveiksniais.

Sergu žaliaisiais, raudonaisiais ir rudais. Pajacų orgijom, prasmirdusiais seimais.

Sergu kraujuojančiom žaizdom, nuo betvarkės į užsienį pabėgusiom šeimom.

Sergu našlaičių ašarom graudžiom, pijokų smarve ir merdinčių senolių aimanom…

 

Sergu, vaikai, aš beviltiškai sergu, mirtis prie mano patalo palinkus.

Nebėr jėgų, ir noro nebėra, nes aš SAVŲ vaikų išniekinta MAMA!..

- Palauk… Nemirk… Atleisk mums motina viena.

Mes bundam iš letargo miego, išgydysim tave“.

 

Leidinio  laisvi ,,Tiesos Šaukliai“ kūrybinė grupė papildo R.Radzevičiaus  mintis. Pritaria ne žmonių protu, bet remdamasis Dievo Žodžiu ir Jo išmintimi. Visos nesėkmės, aimanos, vargas ir kančios, tai moralės, doros, tiesos, dvasinių vertybių stoka, kuri apraizgyta melo pinklėmis.

Didžiausias šiandienos TIESOS stygius. Savo laiku į  Kristui mestą skeptišką Romos vietininko Poncijaus Piloto klausimą, kas yra tiesa, - Romos valdytojas  atsakymo  visai nelaukė, ir Jėzus į tai nieko nepasakė. Ko gero, Pilotas manė, kad tiesos suprasti neįmanoma. (Jono 18:38)

 

Ir dabartiniais laikais įprastas toks paniekos pilnas požiūris į tiesą, net tarp religinių vadų, pedagogų ir politikų. Jie įsitikinę, kad tiesa - ypač moralinė ir dvasinė tiesa -  nėra absoliuti, o santykinė, vis kintanti. Tai, savaime aišku, perša mintį, jog žmonės patys pajėgūs nuspręsti, kas gera ir kas bloga (Izaijo 5:20, 21). Tada išeitų, kad vertybes ir moralines normas, kurios ankstesnėms kartoms buvo svarbios, galima atmesti kaip atgyvenusias.

 

O kas Pilotą paskatino užduoti tokį klausimą? Jėzaus pasakyti žodžiai: „Aš tam esu gimęs ir atėjęs į pasaulį, kad liudyčiau tiesą“ (Jono 18:37). Tiesa Jėzui nebuvo kažkas miglota, tai, ko neįmanoma suprasti. Savo sekėjus jis patikino: „Jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus“ (Jono 8:32).

 Kur tokią tiesą atrasti? Vienoje savo maldoje Jėzus pasakė: „Tavo žodis yra tiesa“ (Jono 17:17). BIBLIJA yra Dievo įkvėpta ir atskleidžia tiesą, kuri teikia patikimą vadovavimą ir ateities viltį — amžinąjį gyvenimą (2 Timotiejui 3:15-17).

 Pilotas abejingai atmetė progą pažinti tą tiesą. O kaip tu? Kodėl nepaprašius tikinčiųjų krikščionių  paaiškinti, kas yra tiesa, kurios mokė Jėzus? Jie mielai tomis žiniomis pasidalins.

 

Būtent apie tai šis leidinys. Jį galite gauti susisiekę su kūrybine grupe arba rasti internete pagal šią nuorodą: http://www.tiesoskariai.lt/

Telydi visus Ramybė, Meilė, Dievo palaima...