STRAIPSNIAI

Alvydas Veberis. Bažnyčia be TIESOS - plėšikų landynė
 Alvydas Veberis. Bažnyčia be TIESOS - plėšikų landynė

  Alvydas Veberis

 

 

         BAŽNYČIA BE TIESOS - PLĖŠIKŲ LANDYNĖ 

 

 

 

 

 

 

 

Argi galima tikėtis, kad pasaulis keistųsi į gera, kai jį valdo šio pasaulio kunigaikštis - šėtonas, vadinamas velniu? Žemės gyventojai taip suklaidinti, kad jie nesuvokia, kad padeda jam bujoti. Jį garbina, neša aukas, prašo malonių... Jeigu tikintieji įjungtų sveiką protą, skaitytų instrukciją-Bibliją-Šventą Raštą, visą tai suvoktų. Deja...

 

 Pastatytas su originaliu tekstu  DEKALOGAS ,,Kryžių kalne" taip sukrėtė Romos katalikų bažnyčios tarnus, kad jie jį pašalino, daužė, slėpė... Galiausiai, apniokotas gaisro, dingo. Šį vandalizmo aktą net 10 metų teisininkai negalėjo (greičiau bijojo velnių ir vengė)   išsiaiškinti, kol pats nusikaltėlis nepakliuvo į A.Veberio (Dekalogo fundatoriaus) rankas (tai Šiaulių parapijos  klebonas E.Venckus, vyskupas E.Bartulis ir jų šalininkai). 

 

                                      DAR NE TA LIETUVA

Dar ne ta Lietuva

Nei anapus, nei šiapus Šešupės.

Dar ne ta Lietuva,

Kai žaliuoja joj usnys ir plukės.

 

Dar ne ta Lietuva,

Jei gyvenam, kaip „žirniai prie kelio”.

Dar ne ta Lietuva,

Jei neklausoma savo protelio.

 

Dar ne ta Lietuva,

Nors nėra nei raudono, nei rudo.

Dar ne ta Lietuva,

Kai vidurdienį plėšia ir žudo.

 

Dar ne ta Lietuva,

Kai tie patys sau groja ir šoka.

Dar ne ta Lietuva,

Daug pelų, o grūdų tai mažoka.

 

Dar ne ta Lietuva,

Vis matuojasi svetimą rūbą.

Dar ne ta Lietuva:

Skolose ir dar skolintis skuba.

 

Dar ne ta Lietuva,

Be mūs protėvių dvasios - kaip skiepo... 

Dar ne ta Lietuva,

Be doros. O be jos nebus nieko...

 

teksto autorius  Romualdas Repšys

.

Vienijimosi pagrindas turi būti Dora. Visi, kurie griauna Dorą, yra tautos priešai.

 

Kalbėsiu apie šio mitingo organizatorių Deklaracijoje minimą „Naujos, nepriklausomos, neutralios, tautinės, socialiai orientuotos Lietuvos Valstybės” viziją:

 

Seniai perpratau padėtį. Išeitis - bendruomenė, orientuota į Lietuvos himno nuostatas.

Teisingas šūkis - Dievas, Šeima, Tauta! Tai ir pradėkim nuo Dievo.

 

Nepakeitus žmogaus egoistinės natūros, negalima sukurti tobulos visuomenės. Egoizmas yra nuodėmingos prigimties produktas. Nuodėmingą prigimtį pakeisti gali tiktai Dievas.

 

Nuodėmė atpažįstama dorovės etalono - Dešimties Dievo įsakymų - Dangiškosios Konstitucijos pagalba (DEKALOGAS). Deja, ši Konstitucija yra sudarkyta tų, kurie turėtų ją ginti.  Originalus Dešimties Dievo įsakymų tekstas užrašytas Biblijoje, Išėjimo knygos 20 skyriuje.

 

https://lt.wikipedia.org/wiki/De%C5%A1imt_Dievo_%C4%AFsakym%C5%B3

 

Nuo Dievo įsakymų laikymosi priklauso žmogaus, šeimos bei tautos gerovė.

Jų nesilaikymas užtraukia prakeikimą kelioms kartoms, kurio pasekmės, be visų kitų nelaimių, yra okupacija, teroras, tremtis. Lietuva yra po prakeikimu, nes išmetė antrąjį Dievo įsakymą, draudžiantį gaminti drožinius ar paveikslus, lankstytis ir garbinti juos; šventos dienos šventimą iš sabatos (pagal visus skaičiavimus septintos dienos - šeštadienio) perkėlė į pirmąją savaitės dieną sekmadienį. (Teisingas savaitės dienų skaičiavimas yra išlikęs angliškai kalbančiose šalyse).

 

Originalų įsakymą, draudžiantį geisti svetimo moters ar vyro ir turto padalino į du, nes reikėjo užpildyti išmestojo vietą.

 Reikia ruoštis išgyventi mums primetamomis sąlygomis - artėja globalistų diktatūra, suspaudimas kokio dar nėra buvę nuo pasaulio sukūrimo pradžios. Pasiruošimui tam, ramiose sąlygose, laiko liko nedaug.

 

Greitai žmonės bus prievarta ženklinami „žvėries ženklu” (jau tai vyksta). Žvėries ženklas yra religinės organizacijos sugalvotos taisyklės, prieštaraujančios Dešimčiai Dievo įsakymų. To žvėries vardo skaičius 666. Viskas prasidės kai pasaulietinė valdžia perduos ją religinei!

 

Pagarbinusiems žvėrį ir priėmusiems jo ženklą ant kaktos (mintys) ar rankos (darbai) laukia tragiškas likimas. Tai aprašyta Biblijoje, Apreiškimo knygos 13 skyriuje. Išgyvens tik tie, kurie turės tikėjimą, Dievo pažinimą ir pasitikėjimą Juo.

Pasaulis eina į pražūtį - nustokite kurti planus sukurti Rojų žemėje. Atgailaukite už nuodėmes, šaukitės gyvojo Dievo! Jis kalba mums per Jėzų Kristų, klausykite Jo, sekite Jo pavyzdžiu. Tai vienintelė galimybė išsigelbėti!”

                                                    Atgailauti pradėti turi Bažnyčia!

 

Daugelis šiandien yra susirūpinę Lietuvos žemės išsaugojimu, tačiau Biblijoje, 2 Pt 3:10 rašoma: ,,O Viešpaties diena ateis, kaip vagis. Tuomet dangūs praeis su smarkiu ūžesiu, stichijos nuo karščio suirs, ir žemė su savo veikalais sudegs."

Ženklai rodo, jog arti šio pasaulio pabaiga. Tiems, kurie gyvena susitaikę su Dievu - bus naujo gyvenimo pradžia - galimybė gyventi laimingai amžinybėje, kurie neklauso Dievo kvietimo atgailauti dėl nuodėmių - amžinoji nebūtis.

 

PASIRINKTI PRIVALOME DABAR!!!

 

Pats didžiausias pasiekimas žemiškame gyvenime yra tapti Dievo vaiku ir gyventi su Juo amžinai!

Kaip tai padaryti mokė Jėzus Kristus. Vietoje Jo, šiandien mums kelią rodo ir veikia atsiųsta Šventoji Dvasia. Netikintiems,- piktoji Dvasia.

 

                                                            Valdžios dėmesiui.

 

„Dievas duoda valdžiai galią sergėti teisingumą. Dievo žmonės turi melstis už valdžią ir ją remti, jeigu ji stengiasi valdyti teisingai. Kai valdžia engia savo valdinius, Dievo žmonės privalo drąsiai pakilti ir pasmerkti ją. O kai tenka aiškiai pasirinkti, ar klausyti, ką valdžia sako, ar daryti, kaip Dievas liepia, žmonės privalo paklusti Dievui“. (Biblijos Enciklopedija 158 psl. „Valdžia“)

 

                                                                       Visiems.

,,Nekraukite sau turtų žemėje, kur kandys ir rūdys ėda, kur vagys įsilaužia ir vagia. Bet kraukite sau turtus danguje, kur nei kandys, nei rūdys neėda, kur vagys neįsilaužia ir nevagia, nes kur tavo turtas, ten ir tavo širdis”. (Mt 6,19-21)

 

Dar ne ta Lietuva,

Nuodėmė kur bujoja.

Dar ne ta Lietuva,

Kai dėl to net šuva nesuloja.

 

Apginsime Dangiškąją Konstituciją - Dievas apgins mus!

 

Pabaigai.

 

Tauta turi tokią valdžią, kokios yra verta.

 

nuotr. Dievo bausmė už Dekalogo sunaikinimą. Antikristo tarnai (vyskupas E.Bartulis, Kryžių kalno valdytoja J.Baškienė) stebisi Dievo bausme. Kalnas ne be pirmą kartą dega su visais jų garbinamais stabais. Jie dar nepasimokė, ką reiškia spjauti Dievui į veidą, kol patys asmeniškai nesulauks bausmės. http://www.tiesoskariai.lt/lt/straipsniai-65/lt/pasaulio---ivykiu---sukuryje-61.html