STRAIPSNIAI

2021-03-01 . Paulius Vaineikis . Kokia gyvenimo prasmė?
2021-03-01 . Paulius Vaineikis . Kokia gyvenimo prasmė?
Paulius Vaineikis
KOKIA GYVENIMO PRASMĖ?
Kunigo pranciškono Pauliaus Vaineikio pamokslas šventų Mišių metu vasario 28 dieną. Paties kunigo žodžiais: „Dvasinis sukilimas prasidėjo. Už Kristų, už šeimą, už Lietuvą!" Kunigas Paulius sakydamas pamokslą pasinaudojo Eduardo Brazdžionio eilėmis ,,Šaukiu aš tautą". Gal vis tik šį raginimą tauta išgirs?

 

Šaukiu aš tautą,

GPU užguitą Ir blaškomą it rudenio lapus.

Į naują vieškelį, į nauja buitį.

Kur niekad šiaurūs vėjai neužpūs

 

Šaukiu lietuvį burtis prie lietuvio

Ir gyvą širdį prie gyvos širdies

Kad tamsiame vidurnakty nežuvę

Pakiltų rytmečiui gyventi ir žydėt

 

Iš sutemų, iš prieblandų išeikit
Uždekit nauja ugnį širdyse
Vergams palikit vargo naktį klaikią! -
Šaukiu aš, jūsų protėvių dvasia

 

Šaukiu aš tautą, žemės pėdoj gyvą
Ir vyturėlio rytmečio maldoj
Ir žydinčią, kaip žydinčių alyvų
Panemunių sodybose žiedai

 

Šaukiu pavasario pilkų vagų artoją -
Tegu lig saulės kyla jo daina!

Tegu laukai, tegu miškai kartoja:
Gana tulžies, gana mirties, gana!

 

Šaukiu aš darbo rankų milijonus
Įsupt naujam darbymečiui varpus
Į naujo džiaugsmo klėtis, naujo darbo kluonus
Ne kalinio namus, ne liūnus, ne kapus

 

Šaukiu vardu aš jūsų vargo žemės
Balsu piliakalnių, ir pievų, ir miškų -
Nekeršykit, kad karštos kraujo dėmės
Nekristų prakeiksmu ant jūs vaikų vaikų

 

Šaukiu iš amžių: ateities nevertas
Kas dabarties nedrįso tautai nešt
Kas posūnių žaizdas širdy atvertas
Išdegino liepsna veidmainiškos ugnies

 

Šaukiu balsu tėvų dievų ramovės
Ir jūsų krikšto atgaila šviesia:
Stovėkit amžiais čia tvirti, kaip saulė stovi!
Šaukiu aš, jūsų protėvių dvasia

 

https://www.facebook.com/propatria.lt/videos/131573782187672

 

Video šaltinis: Kretingos pranciškonų paskyra.