STRAIPSNIAI

Alvydas VEBERIS. ŽOLINĖS ATLAIDAI PIVAŠIŪNUOSE
Alvydas VEBERIS.   ŽOLINĖS ATLAIDAI  PIVAŠIŪNUOSE

Žolinės atlaidai (Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų) Pivašiūnų bažnyčioje

 

 Petrašiūnų bažnyčioje Žolinės (Marijos ėjimo į dangų) atlaidai. Altoriaus viršuje žodžiai: ,,MARIJA MŪSŲ MOTINA''. Pagalvojau, - kiek daug našlaičių susirinko. Vargšai nuskriaustieji. Man pasisekė, kad turiu ne tik tėvą, bet ir savo motiną.


Toliau noriu pasidalinti tuo, ką skelbia Šventasis Raštas-Biblija:
,,Ir aš išgirdau iš dangaus kitą balsą, skelbiantį: “Išeikite iš jos, mano žmonės, kad nedalyvautumėte jos nuodėmėse ir nepatirtumėte jos negandų“! (Apr 18, 4)
Jei supratai, kas parašyta, išeik ir tu. Dievas tau sako ir tave šaukia. Šventovė tai jūsų širdis! Dievas negyvena rankų darbo pastatuose! (Apr 7,48-53)
Ant jos kaktos buvo užrašytas vardas: “Paslaptis, didžioji Babelė, ištvirkėlių ir žemės šlykštybių motina”. (Apr 17,5)
,,Nuo jos ištvirkimo įniršio vyno buvo girtos visos tautos; žemės karaliai su ja ištvirkavo, o žemės pirkliai pralobo iš jos nežabotos prabangos”. (Apr 18,3)

 

nuotr.  Pivašiūnų Katalikų Bažnyčios altorius

 

,,Aukščiausiasis negyvena rankų darbo šventyklose, kaip sako ir pranašas:

,,Dangus-mano sostas, o žemė-pakojis po mano kojomis. Kokius gi namus man statysite?- klausia Viešpats,-ar kokia mano poilsio vieta? Argi ne mano ranka visa tai padarė?’
Jūs, kietasprandžiai, neapipjaustytomis širdimis ir ausimis! Jūs, kaip ir jūsų tėvai, visuomet priešinatės Šventajai Dvasiai. Kurio iš pranašų nepersekiojo jūsų tėvai? Jie užmušė iš anksto skelbusius Teisiojo atėjimą. Jo išdavėjais ir žudikais dabar esate jūs. Jūs, kurie gavote Įstatymą, paskelbtą per angelus, bet jo nesilaikėte
”. (Apd 7,48-53)


Kol tikintieji tiki Antikristo melu, tenka imtis drastiškų priemonių. Kitaip neatsikvošės.


Didžiulė padėka aktoriams režisieriui Emilijui Vėlyviui, Vitalijui Cololo, Mindaugaui Papinigiui, Ainiui Storpirščiui, kuriems gresia baudžiamoji atsakomybė. Jie tampomi po teismus.

 

nuotr. aktoriai drąsiu žingsniu keliauja į teismo rūmus


Savo laiku tą patį darė su Kristumi. Jį irgi tampė po teismus. Jis už šiuos aktorius pasielgė aršiau. Išvaikė prekiautojus, vartė jų stalus, vadino gyvatėmis, angių išperomis...
Savo veiksmais aktoriai, galima teigti, kad per daug ramiai, atkreipė dėmesį į Katalikų bažnyčios paklydimus ir tikinčiųjų klaidinimus. Jie pasitarnavo TIESAI. Šaunuoliai!


Katalikų bažnyčia spaudžiama į kampą. ,,Kryžių kalne", mano iniciatyva, Marijos nugriovimas buvo tik to kelio pradžia. Manęs neišdrįso tampyti po teismus. Aš juos tampiau. Aktoriai pratęsė puikiai tą darbą ,,Turgelių" miestelio bažnyčioje, pasveikinę tikinčiuosius su ,,Žolinių“ švente ir pasiūlė dovanai norintiems ,,žolės“. Jie teigia, kad atkreipė dėmesį į visame pasaulyje ir Lenkijoje klestintį pedofilijos skandalą. Jie atliko, matyt patys to nesuvokdami, žymiai didesnį darbą. Parodė, kaip ir savo laiku Martynas Liuteris, Katalikų bažnyčios (Biblijoje-Šventame Rašte įvardintos Babele) melą, kuriuo iki šiol pasitiki daugelis suklaidintų tikinčiųjų.


Didis to meto žmogus Martynas Liuteris pasipriešino Romos katalikų bažnyčiai. Praėjus 500 metų (2017.10.31) norėdami nugramzdinti istoriją užmarštin, pamiršę kraupius kryžiaus karus, paklydimus katalikai švenčia jubiliejų su pasaulietine valdžia. Jie ne tik neatgailauja, bet toliau vykdo melą, klastą ir demagogiją, bandydami sudaryti ekumeninę sąjungą su visų konfesijų religinėmis ir pasaulietinėmis valdžiomis, kad galėtų viešpatauti ir valdyti Pasaulį!! Tai šėtono planas. Būkite budrūs!
Biblijoje parašyta: ,,Visas Raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui, kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasiruošęs kiekvienam geram darbui". (,,2 Tim 3,16-17)

Iš meilės TIESAI ir noro JĄ išsiaiškinti, ką būtina žinoti apie religinių bendruomenių (ypač vyraujančios Romos Katalikų Bažnyčios) nuklydimus. ,,Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios“ Amen.


Jeigu norite pakeisti pasaulį,- „PRAŠYKITE, IR JUMS BUS DUOTA; IEŠKOKITE, IR RASITE; BELSKITE, IR JUMS BUS ATIDARYTA“ (LK 11, 5–13), skaitykite Šventą Raštą-Bibliją ir keiskitės patys.


Kalno pamoksle Kristus sakė:
Nemanykite, jog aš atėjęs panaikinti Įstatymo ar Pranašų. Ne panaikinti jų atėjau, bet įvykdyti. Iš tiesų sakau jums: kol dangus ir žemė nepraeis, nė viena raidelė ir nė vienas brūkšnelis neišnyks iš Įstatymo, viskas išsipildys. Todėl kas pažeistų bent vieną iš mažiausių paliepimų ir taip elgtis mokytų žmones, tas bus vadinamas mažiausiu dangaus karalystėje. O kas juos vykdys ir jų mokys, bus vadinamas didžiu dangaus karalystėje“. (Mt 5, 17-19)

 

nuotr. Kalno pamokslas prie Galilėjos ežero


Romos Katalikų Bažnyčia pakeitė savo Katekizme Dešimt Dievo įsakymų. Katekizme ir Biblijoje surašyti įsakymai skiriasi. Bažnyčios vadovai padalino dešimtą įsakymą į dvi dalis, išmetė antrą įsakymą ir pilnai pakeitė ketvirto įsakymo tekstą apie poilsio dieną. Tai yra pati didžiausia apgaulė žmonijos istorijoje. Vis dėlto daug žmonių tiki, kad Romos katalikų Bažnyčia yra krikščioniška.

 

Tačiau krikščionis turėtų sekti Kristumi ir nekeisti to, kas parašyta Biblijoje, kaip tai padarė Katalikų Bažnyčia su Dešimt Dievo įsakymų ar su kitais dalykais. Tenka pritarti Liuteriui ir kitiems reformatoriams, labai aiškiai mačiusiems, kad popiežius turi antikristo bruožų. Šiandien daugelis bažnyčių yra nuklydę nuo TIESOS kelio. Todėl laikas susimąstyti ir atskirti grūdus nuo pelų.

 

nuotr. Katalikų bažnyčios vandalai  nugriovė 10 Dievo įsakymų akmens plokštes ir jas sudaužė


Įstatymo pakeitimo išdavoje stabų garbinimas veda į nuosmukį, į dvasinį aklumą. Kai garbinami stabai ir stabukai, tikima visokiais pramanais, tikrasis tikėjimas užmirštamas. Prieš du tūkstantmečius, Kristaus laikais tokiu dvasinio aklumo keliu ėjo fariziejai. Matydamas jų nuosmukį, Kristus savo mokiniams sakė: ,, Palikite juos; jie - akli aklųjų vadovai. O jeigu aklas aklą ves, abu į duobę įkris“ ( Mt 15, 14 ).

 

nuotr. popiežius Jonas Paulius II garbina Mariją Kryžių kalne


Parašyta: ,,Aš pareiškiu kiekvienam, kuris klauso šios knygos (Šventojo Rašto) pranašystės žodžių: ,,Jeigu kas prie jų ką pridės, Dievas jam pridės aprašytų šioje knygoje negandų. Ir jeigu kas atims ką nors nuo šios pranašystės knygos žodžių, Dievas atims jo dalį nuo gyvybės medžio".

 

https://www.facebook.com/Biblijos/videos/pcb.2321589621211332/2321580914545536/?type=3&theater