STRAIPSNIAI

Alvydas VEBERIS. 2023-03-16. Gedvilienė: ,,KĄ TOLIAU DARYTI?''
Alvydas VEBERIS. 2023-03-16. Gedvilienė: ,,KĄ TOLIAU DARYTI?''

A.VEBERIS 

 

                                A.M.Gedvilienė: ,,KĄ TOLIAU DARYTI?'' 

 

Daugelis pažįsta arba žino visuomeninę redaktorę Aldoną Mariją Gedvilienę. Ji Lietuvos Visuomenės Tarybos (LVT) atstovė Klaipėdai, Lietuvos pensininkų susivienijimo prezidentės Internetinio laikraštėlio „Auksinis ruduo“ redaktorė. Ji savo leidinyje rašo: ,,Viešpatie suteik mums stiprybės, kad visi Lietuvos žmonės būtų sveiki, dori, sąžiningi, garbingai laikytųsi duoto žodžio, gerbtų ir mylėtų vienas kitą ir savo Tėvynę Lietuvą!" Iš pirmo žvilgsnio atrodytų kreipiatės į Viešpatį ir Jam atiduodate pirmumą, garbę, tačiau žodžiai skiriasi nuo darbų.

 

Lietuvoje dominuojanti Katalikų bažnyčia. Kas vyksta joje? Pedofilija, godumas turtų, melas ir apgaulė. Vietoje Tarpininko Kristaus liko Tarpininkė Marija. Pasistatę betoninę skulptūrą ją garbina, bučiuoja, neša gėles, degina žvakutes, užperka mišias, barškina rožančius (daugiažodžiauja. Tai daryti Dievas uždraudė. Tai pagonių tradicijos, kurios pasmerktos) prašo malonių... Kliedesiai.

 

Savo garbės Viešpats niekam neatidavė, jokiems savo kūriniams,- nei Marijai, nei prigalvotiems pedofilų šventiesiems, nei jokiam kitam gyviui. DEKALOGAS iškraipytas, įsakymai pakeisti. Jūs klausiate ką daryti? Viskas visiems žinoma, kad reikia to ir to, bet niekas neįgyvendina ir neįgyvendins, kol neatsisuks veidu, o ne nugara į Dievą. Pagal kunigą R.Doveiką Kristus išmestas į šiukšlyną. Jam spjaudoma tiesiai į veidą ir norima geresnio gyvenimo.

 

Taip nebūna. Suklaidinti velnio, patys einame į susinaikinimą, - su karais, nuodingomis vakcinomis ir visu teršalu, kurį valgome ir geriame. Dievui nebereikės tvano ar sieros ir ugnies, kad sunaikinti Gomoros ir Sodomos miestus, visus žemės gyventojus. Patys, savomis rankomis, visą tai darome. Už Ukrainą meldžiasi didelė pasaulio katalikų bendruomenės tikinčiųjų dalis, popiežius, Lietuvos, Ukrainos tikintieji vos ne per naktis barškina rožančius, pasistatę Marijos ikonas, užperka mišias.

 

Ukraina nusėta lavonais ir su kiekviena diena jų daugėja. Tai ką, maldų, skausmo, aimanų nemato ir negirdi Dievas? Atminkite, kad be Dievo žinios, net plaukas nuo galvos nenukrenta. Suklaidinti tikintieji garbina ne Dievą, bet Liuciferį-šėtoną, vadinamą velniu. Jis melagis ir žmogžudys. Jūsų norai ir ketinimai geri, bet be Dievo, tai tuštybė ir migla. Taip pat, kaip prašyti iš ubago riekelės duonos, kai jis jos neturi. Žydų tauta tokiu pat klaidinimo keliu, pasistatę auksinį veršį, iš Egipto vergijos namų ėjo 40 metų, kol visa senoji žydų tauta buvo išmarina ir nepasiekė Pažadėtosios žemės.

 

Naujoji žydų karta, už Kristaus nužudymą, nuodėmes, išblaškyti po visą pasaulį, sunaikinta jų šventovė, o kraujas tebesilieja iki šių dienų. Lietuviams iki to metų skaičiaus dar truputį liko, bet Lietuva tirpsta ne dienomis, bet valandomis. Kelias analogiškas. Galite prikurti kiek norite pagoniškų bendruomenių su visokiais Lekstučiais, Karbauskais, Norvaišomis, kuris neskaitęs Švento Rašto-Biblijos, nepamiršta savo vedamos konferencijos pokalbio gale, pasakyti, kaip korumpuoti, nuo proto nušokę, Seimo nariai, žodžius: -,,Tepadeda mums Dievas"...

 

Jie visi trokšta ne vienybės, bet prezidentų (karalių) jei ne karūnos, tai nors to titulo, bet visi liks prie suskilusios geldos. Turim jau vieną tokį žydelį su kupra, kuris nerimsta velnio kailyje, kiršindamas liaudį, provokuodamas su anūku nesantaiką, trokšdamas kuo daugiau aukų ir kraujo, kad žemelei palengvėtų. Kas svarbiausia sėdi pirmose bažnyčios suolų eilėse. Jo, bet ne Dievo garbei, pastatyta Radviliškio r. Rokainių km., milijonieriaus Kazimiero Masilionio bažnyčia.

 

Tai kam ta katalikų bažnyčia (Biblijoje įvardinta Babele - ištvirkėlių namai) tarnauja? Akivaizdžiai velniui. Ten tokie ir renkasi. Atkreipkite dėmesį į tai, kiek sudegė Lietuvoje katalikų Bažnyčių, kiek nesibaigiančių gaisrų ,,Kryžių kalne" už Dekalogo sunaikinimą, labiausiai turistų pamėgtame ,,Kryžių kalne"? Turėtų pasidaryti nors kiek akyse ir smegenyse aiškiau. Jei ne, tai jūsų darbas šuniu ant uodegos. Įkeliu paskutinį savo straipsnį. Gale straipsnio pokalbis su kunigu Egidiju Venckumi. Apgailėtini kunigai. Va, tokie kunigai ir vadovauja pasauliui, akloms ir kurčioms ,,davatkoms".

 

http://www.tiesoskariai.lt/straipsniai-65/lt/-alvydas-veberis--2023-03-14---teisines-sistemos-patycios-724.html