STRAIPSNIAI

Alvydas Veberis Atviras laiškas ROMOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS VADOVUI - POPIEŽIUI BENEDIKTUI XVI
Alvydas Veberis Atviras laiškas     ROMOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS VADOVUI - POPIEŽIUI BENEDIKTUI  XVI

Nuorašas -  žiniasklaidai

Alvydas Veberis

 

ATVIRAS LAIŠKAS

ROMOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS VADOVUI -

POPIEŽIUI BENEDIKTUI  XVI    

 

Buvau uolus katalikų bažnyčios tikintysis, kol nepradėjau studijuoti Biblijos-Šventojo Rašto. Esu įkūręs fondą, būtent Švento Rašto studijoms bei pagalbai paklydusiems tikėjime. Aklo tikėjimo išdavoje pasaulis ir Lietuva kenčia  teisinę, ekonominę,  politinę, o svarbiausia moralinę ir dvasinę krizę.

 

Aš savo darbus, padarytus dėl aklo tikėjimo, sunaikinau. Viena iš didesnių mano klaidinimo priemonių buvo - pastatyta moters betoninė skulptūra, krikščionių vadinama ,,Marija“  labiausiai turistų lankomoje vietoje ,,Kryžių kalno“ pilikalnyje Šiaulių rajone. Prie jos meldėsi ir Jūsų pirmtakas Jonas Paulius II. Ši betoninė skulptūra buvo virtusi garbinimo stabu. Patiklieji ir suklaidinti tikintieji meldėsi šiam žmogaus rankų sukurtam kūriniui - stabui, prašė malonių, nešė gėles, degino žvakutes, garbino jį, nešdami iš  čia pat vertelgų įrengto turgaus įvairią, neva šventiesiems gaminamą atributiką - relikvijas ( nuotraukas, rožančius, Romos laikų žiauriausius žudymo įrankius - kryžius, žmogaus prigalvotas ir sukurtas maldaknyges, pažeidžiant ir iškraipant Dievo įsakymus). Žmogus nusisuko nuo garbės KŪRĖJUI, paniekindamas ir atgręždamas nugarą Jam ( Įst 4,23-28; Įst 5,12; Įst 7,9.10; Iš 34,14.17; Iš 20,4; Kun 19,4;...).  Įsakymai , surašyti ant dviejų akmens plolščių,  perduoti žydų (į Mozės rankas), vėliau paskelbti  pagonių tautoms.

 

Matydamas tokias šėtoniškas užmačias, aš sunaikinau ir nugrioviau savo pastatytą ,,Kryžių kalne" moters atvaizdo betoninę skulptūrą,  virtusią garbinamu stabu.

Tokį pat darbą, vykdydamas Dievo Įsakymus, atliko ir pranašas Mozė. Jis sunaikino aukso veršį, kurį  izraelitai pasigamino, garbino ir meldėsi, tarsi dievui. Jį išlydęs ir sutrynęs į dulkes, išbėrė į vandenį ir pagirdė juo izraelitus. Mozė išrinktąjai žydų tautai  paskelbė Dievo pirštu parašytus Dešimt Įsakymų ant dviejų akmens plokščių. Tą patį padariau ir aš. Vietoje nuversto garbinamo stabo, pastačiau dvi akmens plokštes su Dešimt Dievo Įsakymų. Betono gabalų į dulkes netryniau, nes išgėrus tokį vandenį galima ir anapilin išeiti.

 

Lietuvoje įvyko šurmulys. Visų televizijų,  radijo laidų, laikraščių pirmuosius  puslapius, internetą apskriejo ši  žinia.  Katalikų bažnyčios tikintieji ir kai kurie aukštieji Jūsų tarnai, smerkė mane ir man talkinusius krikščionis už nugriautą garbinamą stabą - betoninę moters skulptūrą. Jūsų bendruomenės tarnas Šiaulių krašto vyskupas Eugenijus Bartulis, gailėjosi betono liejinio, mat jis vedė tikinčiuosius prie stabo, kaip prie tikros motinos.

 

Stabų garbinimas šimtus kartų pasmerktas Biblijoje. Juos garbindami užsitraukiame net Kūrėjo prakeikimą ( Įst 4,15-19; 27,15; Iš 20,4-6.8-11; 34,13-17; Rom 1,25; 1Pt 4,3; ...). Jūsų bendruomenės išleistuose vadovėliuose – katekizmuose yra pakeisti Dešimties Dievo Įsakymai. Antras Įsakymas - visiškai panaikintas, dėl šios priežasties pažeidžiamas ir pirmasis, o dešimtas padalytas į dvi dalis, kad liktų skaičius dešimt.  Ketvirtame pakeista Dievo poilsio diena ( šabas ) iš šeštadienio į sekmadienį.

 

Kalno pamoksle Kristus minias mokė: „Nemanykite, jog aš atėjęs panaikinti Įstatymo ar pranašų. Ne panaikinti jų atėjau, bet įvykdyti. Iš tiesų sakau jums: kol dangus ir žemė nepraeis, nė viena raidelė ir nė vienas brūkšnelis neišnyks iš Įstatymo, viskas išsipildys“ ( Mt 5, 17.18 ).

Įstatymo pakeitimo išdavoje stabų garbinimas veda į nuosmukį, į dvasinį aklumą. Kai garbinami stabai ir stabukai, tikima visokiais pramanais, tikrasis tikėjimas užmirštamas. Prieš du tūkstantmečius, Kristaus laikais tokiu dvasinio aklumo keliu ėjo fariziejai.

 

Matydamas jų nuosmukį, Kristus savo mokiniams sakė: ,,Palikite juos;  jie - akli aklųjų vadovai. O jeigu aklas  aklą ves, abu  į duobę įkris“ ( Mt 15, 14 ).

 

 Parašyta: ,,Aš pareiškiu kiekvienam, kuris klauso šios knygos (Šventojo Rašto) pranašystės žodžių: ,,Jeigu kas prie jų ką pridės, Dievas jam pridės aprašytų šioje knygoje  negandų. Ir jeigu kas atims ką nors nuo šios pranašystės knygos žodžių, Dievas atims jo dalį nuo gyvybės medžio ir šventojo miesto, kurie aprašyti šitoje knygoje“. ( Apr 22,18-19; Įst 4,2; ).

 

Parašyta: ,,Nesikraukite lobių žemėje,“... ( Mt 19,21; Lk 12,33-34; Jok 5,2.3, ...).

 

Ar Jūsų bažnyčia laikosi šių nuorodų, pertekusi prabangoje - aukso, sidabro ir auksinių stabų apsuptyje? Gal katalikų bažnyčios hierarchams Dievo Įstatymas negalioja?

 

Parašyta - ,,O vyskupas turi būti nepeiktinas: tik kartą vedęs, blaivus... turintis klusnius ir tikrai dorus vaikus. Jei kas nesugeba šeimininkauti savo namuose, tai kaip jis pasirūpins Dievo bažnyčia?! ( 1Tim 2-5 ).

 

Jūsų bendruomenėje įvestas celibatas. Tai ar ne viena iš didžiųjų nuodėmių, kai Dievo tarnai praradę teisę į šeimą, nuodėmiauja. Ar ne dėl šios priežasties, Jūs nespėjate gęsinti skandalus ir atsiprašinėti nuskriaustųjų viso pasaulio žemynuose pedofilijos skandaluose, vietoj to, kad panaikinti savo bendruomenės vadovų išleistus klaidingus įstatymus?

 

Dėl teisingo Dievo Žodžio skelbimo pasaulio žmonėms, katalikų bažnyčios vadovai organizavo kryžių karus, žudė ir degino ant laužų Tiesos skelbėjus. Išnaikinta šimtai milijonų nekaltų žmonių. Jūsų bendruomenės vadovas Jonas Paulius II pirmasis paprašė atleidimo už daugelį, per 2000 metų katalikų bažnyčios padarytų nuodėmių-nusikaltimų žmonijai. Jis atsiprašė už katalikų bažnyčios elgesį su žydais, čigonais, eretikais ir moterimis. Jis kalbėjo, kad katalikų bažnyčia turi atgailauti už kryžiaus žygius ir inkvizicijos procesus, už dvasininkų koloboravimą per holokaustą.

 

Šiandienos pasaulyje paplitęs dvasinis nuosmukis sukelia ir materialines kančias-finansinius bankrotus, finansines krizes, vis labiau plintančias priklausomybes-alkoholizmą, narkomaniją ir lošimų maniją. Greta turtuolių getų atsiranda ir varguolių getai, gausėja getų judėjimo ir panašių satanistinių judėjimų gretos. Kaip galime įvardyti šias vis labiau plintančias blogio formas? Ir su kuo jos susiję? Ko gero šioje vietoje labai tinka ispanų teologo L.Fernandeso taikli išvada: ,,Yra šėtono tvirtovių, kurios užvaldo šalis ir ištisas bendruomenes, taip pat tokių, kurios įtakoja bažnyčias ir pavienius asmenis. Kur stovi tvirtovė, ten randasi demoniškų jėgų paveiktas mąstymo būdas“.

 

Aš esu laisvas krikščionis. Tikėjimo neatsisakau ir, matydamas Dievo darbus,  neatsisakysiu. Įkūręs ,,Biblijos studijos“ fondą, vykdau Dievo Žodžio skelbimą. Tačiau pasaulyje ir mūsų šalyje Jūsų dominuojanti Romos katalikų  Bažnyčia, gal turi viršenybę Dievo atžvilgiu? Kūrėjo valia sutrypta, paniekinta, o Jūsų vadovaujamos bažnyčios   tarnai vykdo man nesuprantamą veiklą, klaidindama pasaulio patikliuosius? Kyla pagrįstas klausimas, kieno vykdote valią? Šėtono, kad nepaklustate Dievo Žodžiui ar  Kūrėjo, prisidengdami melu ir iškraipyta Tiesa? Tai ne kaltinimas, bet klausimas.

 

 Kai kurie Katalikų bažnyčios hierarchai pamynė kertines krikščioniškas vertybes, jie neregėtai pralobo, jie pasižymi skandalingu elgesiu ir arogancija. Toks jų elgesys, jų gyvenimo būdas tikrai neprisideda prie stabilios visuomenės kūrimo ir humaniškų bei krikščioniškų vertybių įtvirtinimo. Lietuvoje šiuo metu dominuoja bulvarinė ,,akropolių kultūra“, o aukšto rango Katalikų bažnyčios veikėjai tik skėsčioja rankomis, bendradarbiauja su korumpuotais politikais ir oligarchais. Tiesa, kai kurie dvasininkai ir Bibliją studijuojantys aktyvūs pasauliečiai įvairiais būdais kovoja už autentiškos kultūros išsaugojimą, skleidžia krikščioniškas vertybes.

 

Neveltui Naujajame Testamente parašyta: ,,Paimkite ir tikėjimo skydą bei dvasios kalaviją, tai yra Dievo žodį, su kuriuo užgęsinsite visas piktojo strėles“,...

 

Būtent Dievo žodžio skleidimas, tikrųjų krikščioniškų vertybių plitimas visuomenėje gali padėti nuosmukio duobėje atsidūrusiai Lietuvai. Mūsų kraštas yra atlaikęs daugelį išbandymų, yra daug vilčių, kad tik su Dievo pagalba pakilsime iš šios duobės, prasidės vertybinis virsmas. Tik tuomet ir įvyks esminės permainos-bus pažabota korupcija, skurdas ir socialinė nelygybė. Lietuvoje įsivyraus darna, žmonės atgaus pasitikėjimą savo valstybe. Tačiau pažeminti, paniekinti ir išblaškyti po pasaulį  lietuviai-emigrantai vargu ar sugrįš iš užsienio.

 

Šiandien pasaulis kraujuoja, nes šėtonas veda savo kariauną prieš Dievo galybę. Gal tikisi jis savo pergale? Istorija to nerodo. Žmogaus ir mano mąstymas bei išmintis ribota. Gal aš ko nors nesuprantu? Pasikliauju Dievo Išmintimi.

Norėčiau gauti išsamius atsakymus pagal  parašytus Dievo Žodžius iš  Švento  Rašto, mano iškeltiems klausimams?

Nekantriai laukiu. Ramybė Jums.

 

   Su Meile,

   Labdaros-paramos ,,Biblijos studijos“ steigėjas ir vadovas            Alvydas Veberis