STRAIPSNIAI

Vladimiras Troščenka. VERGO KŪNAS PRIKLAUSO ŠEIMININKUI
Vladimiras Troščenka.      VERGO KŪNAS PRIKLAUSO ŠEIMININKUI

Vladimiras Troščenka

             

VERGO KŪNAS PRIKLAUSO ŠEIMININKUI 

 

 Dabartinių priverstinių testavimų ir galimų priverstinių vakcinavimų akivaizdoje mes tiesiog turme prisiminti, jog su laisvo žmogaus kūnu niekas nieko daryti neturi teisės be jo leidimo, o su vergų kūnais visada yra daroma tai ko nori šeimininkas. Kiša visokius testus, leidžia visokius skysčius ir pan. 

 

  Žmogui visada svarbu žinoti ar jis teisingai elgiasi ar ne. Šis žinojimas neateina savaime, turi būti tam tikri atspirties taškai tam, kad įvertinti aplinkybes ir priimti teisingus sprendimus kiekvienoje konkrečioje situacijoje. Kas tie orientyrai? Be abejo patirtis. Vaikas iki tol negali teisingai vertinti aplinkos kol jis ne įgauna patirties. Žmogus nustoja būti vaiku tik tuomet, kai jo turima patirtis leidžia savarankiškai įvertinti aplinką ir atitinkamai elgtis.

  Mūsų mokytojas Jėzus Kristus perspėjo, jeigu neatsiversite ir nepasidarysite kaip vaikai, neįeisite į dangaus karalystę. Kodėl jis taip perspėjo žmones, kurie jau buvo suaugę ir turėjo mokymą, tarnystes ir patirtį kurioje gyveno? Viskas labai paprasta. Suaugęs žmogus, turintis patirties, nenori mokytis. Jis atmeta tuos kas bando jį paprotinti ir pats stengiasi savo patirties pagrindu protinti kitus. Todėl tokiems žmonėms, bet koks mokymas yra beprasmis, jie sustabarėja. Jų širdys tampa kietos. Tuo tarpu žmogus kuris atsiverčia nuo sustabarėjimo ir atveria širdį Dievo mokslui, kas dieną gauna malones ir patirtis, kurios eina per tūkstantmečius ir neleidžia nuklysti į lankas. Dievas Pats Asmeniškai paima tave už rankos ir veda tavo gyvenimo keliu. Kaip mažą vaiką. Perspėdamas apie duobes ir nelygumus.
 

  Švento Rašto skaitymas turi savo prasmę tik tuomet kai žmogus tiki Jėzumi Kristumi, priešingu atveju jis nieko negaus. Maldoje mes klausiame Dievo, skaitydami Šv. Raštą mes gauname atsakymą.

  Šiandien siūlau paskaityti Biblijos Nehemijo knygos ištrauką, pasakojančią apie tai kaip jautėsi vergais tapę Izraelitai, kurie grįžo po tremties į Jeruzalę.

Nehemijo knyga 9 skyrius (K.Burbulio vertimas): 

    Šio mėnesio dvidešimt ketvirtą dieną izraelitai susirinko pasninkaudami, apsivilkę ašutinėmis ir apsibarstę galvas žemėmis. Izraelio palikuonys atsiskyrė nuo visų svetimtaučių ir sustoję išpažino savo nuodėmes bei tėvų nusikaltimus.

  Stovėdami savo vietose, jie ketvirtį dienos skaitė iš Viešpaties, savo Dievo, įstatymo knygos, o antrą dienos ketvirtį išpažino savo nuodėmes ir, parpuolę ant žemės, garbino Viešpatį, savo Dievą. Ant paaukštinimo stovėjo levitai: Ješūva, Banis, Kadmielis, Šebanija, Būnis, Šerebija, Banis ir Kenanis ­ir garsiai šaukėsi Viešpaties, savo Dievo. Levitai Ješūva, Kadmielis, Banis, Hašabnėja, Šerebija, Hodija, Šebanija ir Petachija sakė:

   ,,Atsistokite ir šlovinkite Viešpatį, savo Dievą, per amžių amžius. Tebūna palaimintas Tavo šlovingas vardas, kuris išaukštintas virš visokio palaiminimo ir gyriaus”.

   Ezra meldėsi:

   ,,Tu, Viešpatie, esi vienintelis. Tu sutvėrei dangų, dangaus dangų ir visą jų kareiviją, žemę, jūras ir visa, kas jose. Tu visa tai palaikai, ir dangaus kareivijos garbina Tave. Tu, Viešpatie, esi Dievas, kuris išsirinkai Abramą, jį išvedei iš chaldėjų Ūro ir davei jam Abraomo vardą. Patyręs, kad jis Tau ištikimas, padarei su juo sandorą, kad jo palikuonims duosi kraštą kanaaniečių, hetitų, amoritų, perizų, jebusiečių ir girgašų.

 

Tu ištesėjai savo žodį, nes Tu esi teisus. Tu matei mūsų tėvų priespaudą Egipte ir išgirdai jų šauksmą prie Raudonosios jūros. Tu darei ženklų ir stebuklų faraonui, jo tarnams ir visiems jo krašto žmonėms, nes žinojai, kaip jie didžiavosi prieš juos. Taip Tu įsigijai vardą, kaip yra ir iki šios dienos. Tu perskyrei jūrą prieš juos, ir izraelitai perėjo sausuma per jūrą, o jų persekiotojus atidavei gelmėms kaip akmenį šėlstančioms bangoms. Debesies stulpu vedei juos dieną ir ugnies stulpu nušvietei naktį jiems kelią, kuriuo jie turėjo eiti.

 

Tu nužengei ant Sinajaus kalno ir kalbėjaisi su jais iš dangaus; davei jiems teisingus potvarkius, tikrus įstatymus, gerus nuostatus ir įsakymus. Tu paskelbei jiems savo šventą sabatą; įsakymus, nuostatus bei įstatymus jiems davei per savo tarną Mozę. Kai jie badavo, davei jiems duonos iš dangaus, kai troško, leidai vandeniui tekėti iš uolos. Tu pažadėjai jiems, kad jie įeis į žemę, kurią Tu prisiekei jiems atiduoti. Bet jie ir mūsų tėvai elgėsi išdidžiai, sukietino savo sprandus ir neklausė Tavo įsakymų. Jie atsisakė paklusti ir neprisiminė Tavo stebuklų, kuriuos tarp jų padarei. Jie sukietino savo sprandus ir maištaudami išsirinko vadą, kuris juos parvestų vergijon.

 

Bet Tu esi Dievas, pasiruošęs atleisti, maloningas ir gailestingas, lėtas pykti ir didžiai geras, todėl neapleidai jų. Kai jie nusiliejo veršį ir sakė: ‘Tai yra tavo dievas, kuris tave išvedė iš Egipto’, jie Tave labai supykdė. Tačiau Tu, Dieve, būdamas didžiai gailestingas, jų nepalikai dykumoje; debesies stulpas neatsitraukė nuo jų dieną nė ugnies stulpas naktį, rodydamas jiems kelią, kuriuo jie turėjo eiti. Tu davei savo gerąją dvasią ir mokei juos, maitinai mana ir girdei vandeniu. Keturiasdešimt metų aprūpinai juos dykumoje. Jiems nieko netrūko. Jų drabužiai nenusidėvėjo ir jų kojos neištino. Karalystes ir tautas Tu atidavei jiems ir paskirstei jas dalimis.

 

Jie užėmė Hešbono karaliaus Sihono kraštą ir Bašano karaliaus Ogo žemę. Jų vaikus padauginai kaip dangaus žvaigždes ir jiems davei kraštą, kurį pažadėjai jų tėvams. Jų vaikai įėjo ir užėmė tą žemę. Tu pajungei jiems krašto gyventojus, kanaaniečius, ir atidavei juos į jų rankas su jų karaliais ir krašto žmonėmis, kad jie pasielgtų su jais, kaip jiems patinka. Jie paėmė sutvirtintus miestus, derlingą žemę, pasisavino jų namus, pilnus gėrybių, ir iškastus šulinius, vynuogynus, alyvmedžių sodus ir vaismedžių daugybę. Jie valgė, pasisotino ir pralobo. Jie džiaugėsi Tavo didžiu gerumu.

 

Bet jie tapo neklusnūs, maištavo prieš Tave, atmetė Tavo įstatymus ir žudė Tavo pranašus, kurie įspėjo juos sugrįžti prie Tavęs; jie Tau labai nusikalto. Todėl Tu atidavei juos jų priešams, kurie juos užėmė ir pavergė. Priespaudos metu jie šaukėsi Tavęs. Tu juos išklausei ir, didžiai gailėdamasis jų, siuntei jiems gelbėtojų, kurie juos išgelbėjo iš jų priešų rankų. Sulaukę ramybės, jie vėl darydavo pikta prieš Tave. Tuomet Tu vėl juos atiduodavai į priešų rankas. Jiems atgailaujant, Tu daug kartų išklausei juos ir išvadavai iš priešų, gailėdamasis jų.

 

Tu perspėdavai juos grįžti prie Tavo įstatymų, tačiau jie elgdavosi išdidžiai ir nepaklusdavo Tavo įsakymams, bet laužė Tavo nuostatus, kuriuos vykdydamas žmogus yra gyvas. Jie atsuko Tau nugarą ir pasiliko užkietėję. Daugelį metų Tu pakentei juos, liudydamas prieš juos per savo dvasią savo pranašuose. Jie neklausė Tavęs, todėl Tu atidavei juos į žemės tautų rankas. Tačiau dėl savo didžio gailestingumo Tu jų nesunaikinai visiškai ir neatstūmei, nes Tu esi maloningas ir gailestingas Dievas.

 

O dabar, didis, galingas ir baisus Dieve, kuris laikaisi sandoros ir gailestingumo, pažvelk į mūsų vargus, kurie ištiko mūsų karalius, kunigaikščius, kunigus, pranašus, tėvus ir visą mūsų tautą nuo Asirijos karalių laikų iki šios dienos. Tu teisingai baudei mus. Tu buvai mums ištikimas, o mes nusikaltome Tau. Mūsų karaliai, kunigaikščiai, kunigai ir mūsų tėvai nevykdė įstatymų ir nepaisė Tavo įsakymų ir įspėjimų. Gyvendami savo karalystėje, jie naudojosi gėrybėmis, kurias jiems davei, Tavo jiems duotame derlingame ir plačiame krašte. Tačiau jie netarnavo Tau ir neatsisakė savo piktų darbų.

   Šiandien esame vergai šalyje, kurią davei mūsų tėvams ir leidai naudotis jos vaisiais ir gėrybėmis. Dabar jos derlius priklauso karaliams, kuriuos paskyrei mums už mūsų nuodėmes. Mūsų kūnai ir mūsų gyvuliai yra jų nuosavybė, su kuria jie elgiasi, kaip jiems patinka; mes papuolę į vargą. Todėl mes darome tvirtą sandorą ir ją užrašome, o mūsų kunigaikščiai, levitai ir kunigai ją užantspauduoja”.

 

p.s. Žydų tauta, tuo metu turėjo su kuo sudaryti tvirtą sandorą ir ją užanspauduoti. Todėl JIS apsaugojo juos ir išsprendė jų rūpesčius. Mes kiekvienas asmeniškai taip pat turime su kuo sudaryti sandorą ir ją užanspauduoti savo širdyje. Todėl negaiškite broliai ir seserys, laikas trumpas, išsigelbėti galima tik vienu keliu ir ŠIS KELIAS YRA JĖZUS KRISTUS. Kito kelio nėra. Be Jo, bėgsite visi su nelabųjų dvasių apsėstomis kiaulėmis link skardžio. 

Petys petin, link ateities...


Labai klaiku stebėt,

Kai legiono genama,
Link skardžio į bedugnę bėga,
Linksmai kriuksėdama banda.

Valio, pirmyn, juk mūsų daug,
Negali klysti tiek galvų!
Tu mums iš kelio pasitrauk!
Planų bendruomenės negriauk!

Na ką gi, bėkite, sekmės.
Petys petin, link ateities,
Kurią jau greit,
Už priekį bėgančių pasturgalių išvysit.

 

Su brolška meile ir rūpesčiu

Vladimiras Troščenka