STRAIPSNIAI » Liudijimai
Alvydas VEBERIS 2012 m.rugsėjo 8-osios dienos atlaidai

Iš Šiaulių KRYŽIŲ KALNO katalikų bažnyčios bendruomenė iškeliavo į piligriminę kelionę Šiluvon, garbinti Dievo kūrinį Mariją ( tai daryti Biblijoje griežtai uždrausta. Marija, kaip ir bet koks kitas Dievo kūrinys, sukurta tam tikrai žemiškai misijai - tarnystei žemėje, pagal Kūrėjo planą ir Jo valią. Dievas savo garbės neperleido jokiems savo kūriniams ar žmonių sugalvotiems šventiesiems. Jis pavydulingas Dievas (Biblija. Išėjimo knyga 20 skyrius, 2-5 eilutės ). Šį kartą kelionė jubiliejinė - dešimta. Gamta keliauninkus pasitiko nesvetingai: lijo lietus, pūtė žvarbus rudens vėjas.

 Pasibaigus mišių spektakliui ir keliauninkams iškeliavimo į Šiluvą, gamta iš karto pakeitė veidą. Nustojo lyti, pragiedrėjo, švietė skaisti saulė. Šį kartą tenka pasidžiaugti, kad jokių incidentų ir priešpriešos nebuvo Dievo tarnų - krikščionių adresu, kurie dovanojo krikščionišką literatūrą čia atsilankiusiems piligrimams. Keista, bet garbingai apsieita ir be policijos palydos, kurią išlaiko ne tik katalikų bendruomenė, o visa tauta. Tai sveikintina. Šiaulių vyskupas E.Bartulis netgi padėkojo Dievo tarnams - krikščionims, platinantiems ir skelbiantiems neiškraipytą Dievo Žodį. Juos laimino. Kai kurie jų kunigai noriai ėmė platinamą literatūrą ir nebėgo nuo jos. Gal katalikų bažnyčios tarnai pagaliau įgaus išminties ir pradės atsiriboti nuo melo ir klaidinimų? Kryžių kalne maldos ir garbė buvo atiduota Dievui ir Jo Sūnui Kristui.
Tačiau eilės garbei ir šlovei laukė pastatyta ant žemės Marijos skulptūra.

 

Tik pajudėjus eisenai ji buvo pakelta nuo žemės. Prasidėjo jos garbinimo giesmės, kurios baigsis tik su Šiluvoje vykstančių atlaidų apeigomis. Į medaus statinę, kaip visada įmaišoma deguto šaukštas, kuris sugadina visą medų. Kristus kalbėjo: ,,Saugokitės fariziejų raugo, tai yra veidmainystės!". Jo mokinys Paulius korintiečiams rėžė: ,,Truputis raugo sugadina visą maišymą" ( Lk 12,1 arba 1 Kor 5,6 ).
Todėl perspėju ir su meile patariu, neklaidžiokime piligriminių kelionių tamsoje. Atsibuskime, atgimkime iš naujo.