STRAIPSNIAI

Alvydas Veberis. PADĖKITE! TIKINTYSIS ŠAUKIASI PATARIMŲ
Alvydas Veberis.     PADĖKITE!   TIKINTYSIS ŠAUKIASI PATARIMŲ

ALVYDAS VEBERIS

 

PADĖKITE!   TIKINTYSIS ŠAUKIASI PATARIMŲ 

 

 

 

Fondas leidžia leidinį ,,Tiesos šaukliai". Jį platina iki Pasauio pakraščių. Toks Dievo Sūnaus paliepimas. Laimingi, kurie gali vykdyti Jo valią. 

 

Po leidinio išleidimo, jį platinant,  teko apsilankyti Panevėžio r. Berčiūnų parke, kur stovi Romos katalikų bažnyčia. Leidinį ,,Tiesos šaukliai", Martyno Liuterio pavyzdžiu, prikaliau prie Bažnyčios durų, dalinu praeiviams, Seimo nariams,   bažnyčių kunigams, viso pasaulio turistams. Šiandieniniai skaitytojai tingūs, perskaitę vos pavadinimą, dėsto savo mintis, todėl vietoje M.Liuterio surašytų 95 Tezių, leidinyje surašiau tik 10 TEZIŲ skaitydamas, kad gal tiek, be didesnio vargo, sugebės  perskaityti. 

 

Užėjęs į bažnyčią užtikau besimeldžiantį aktyvų visuomeninką, Panevėžio verslininkų  asociacijos  Prezidentą  Kazį  Grabį. Nusistebėjau jo pamaldumu ir tuo, kad sėdi,  tarsi kipšas kamputyje, Romos katalikų bažnyčios (Babelės) filiale.

nuotr. Kazys Grabys. Paklydimai neišvengiami. nestudijuojant Švento Rašto-Biblijos. Savo laiku, toks pats ir aš buvau. Kryžių Kalne pastačiau net Marijos garbinimui skulptūrą (stabą). Sužinojęs TIESĄ nuverčiau.

 

Užkalbinau. Sako, - aš čia jaučiuosi gerai, nusiraminu. Netrukus atvyko ir prieš stabus atsiklaupė  Panevėžio meras Rytis Mykolas Račkauskas. Apžiūrėjęs Bažnyčią ir  padaręs vieną, kitą nuotrauką palikau paklydėlius. Praėjo daugiau metų Ir štai, ką rašo mano prietelis kreipdamasis į tikinčiuosius:

 

Kazys Grabys

11-03, tr 17:08 (prieš 23 valandas)

skirta Antanas, Alfonsas, aš, Algimantas, Kristina, Vaidotas, Petras, ceslovas.ubartas, 

Marijus, Eugenijus, evelina, kaukas, Kestutis, lipneviciusz, laisveskovotojai, lvt-darbo-grupe Lidija, Jonas, seimumarsas2021, r.grinevicius, Tomas, Zilvinas, Zigmas

 

Laiškas  tikintiesiems 


Panevėžio  kapelionas  antivakserius  išvaro  iš  bažnyčios!

 

    Š.m.  spalio 31d  prieš  šv. Mišias  užėjus  į  Berčiūnų  bažnyčios  zakrastiją,  suderinti  Referendumo  parašų rinkimą,  kapeliono  Virginijaus  buvau   apšauktas  antivakseriu.  Kapelionas  grasinančiu tonu pareiškė, kad  jokių  antivakseriškų propagandų  čia daugiau nebeleis. 

 

Man  pranešus, kad  atėjau  visai  kitu  klausimu,  po  šv. mišių  dėl  Refrendumo  parašų rinkimo,  buvau  nutrauktas  ir  ant manęs  perpykusiu tonu  pareiškė, kad  nebūs   daugiau čia  ir  jokių  referendumų  parašų  rinkimų, o  pamokslo metu  jis  perspės tikinčiuosius, kad  niekur  niekas  nesirašinėtų  ir  parodęs  pirštu  į  duris  ant  manęs  išrėkė: ,,lauk  iš čia“.   Nors  norėjau  atlikti  Konstitucinę  pareigą,  tačiau  kapeliono  buvau   pažemintas,   paniekintas  ir  išvarytas  iš  bažnyčios  bei  iš  šv. Mišių.

 

  Negaliu  suvokti,  kodėl  sveiki  žmonės, net  katalikai,  jau  ir  kunigų  yra  vadinami  antivakseriai  bei vejami  lauk  iš bažnyčios?  Ar  čia  jau  Lietuvos  kariuomenės  kapelionų   ir  jų  vadų  yra  toks  nusistatymas,  ar  čia  tik  Panevėžio  kapeliono   Virginijaus,  neperseniausiai  išgirto  per  LRT,  įtūžio  ant  tikinčiųjų  renkančių  parašus  dėl  Referendumo  kartelės   sumažinimo  pykčio išliejimas? 

  

  Išauklėtas  ir  išugdytas  savo  giminės  garbingų  kunigų,   kaip  gausios  ir  senos  katalikiškos  šeimos  atstovas   nebesuprantu  kas  atsitiko  su  Katalikų  bažnyčios  kunigais,  jeigu   mums  pradedama  drausti  naudotis  LR Konstitucine  teise  ginti  Tautos  bei valstybės  tiesą  ir  laisvę?  Nebesuvokiame,  kodėl  net  ir  kunigai  pradeda  tikinčiuosius  skirstyti  į  vakserius  ir  antivakserius  bei  prisidėti  prie  antikonstitucinės  dabartinės valdžios  prievartos?

 

  Lauksime  atsiliepimų.

 

  Kazys  Grabys    tel.  8 620 77110

  Zita  Grabienė

  Panevėžys  2021.11.02d.

 

Po šio K.Grabio laiško tuoj pat atsiliepė  jo dukra Kristina gyvenanti JAV.  Ji išdėstė savo mintis, kurios vertos dėmesio: 

 

Labas, tetuk,


Čia JAV irgi dvasininkija yra susikaldžiusi (kaip ir politikoje ir medicinoje), vienose bažnyčiose visus priima atvirom rankom, kitose neleidžia nieko apie politiką kalbeti. /sell to. Mūsų miestelyje girdėjau vienoje bažnyčioje atskiria žmones: priekyje bažnyčios leidžia visus pasiskiepijusius, o neskiepytiems liepia į galą, kampe atsiribojus dalyvauti.


Dvasininkai irgi yra žmones, jie irgi nuodėmingi, irgi turi savo asmenines nuomones, turi savo problemų, savo iššūkių, kaip ir visi pasauliečiai. Nereikia dvasininkų nei išaukštinti, nei garbinti, jie tik zmonės. Tik vieną Dievą reikia aukštinti, garbinti, ir tik Dievą turėti, kaip pavyzdį sau. Nes, bet koks žmogus gali mus nuvilti vienaip ar kitaip. Bet Dievas niekada nenuvils, niekada mūsų neapleis, niekada mūsų neskaudins, niekada neatstums.


Labai prašau, taves, atleisk tam kunigui. Jis nežino, ką daro. Taip Jėzus maldavo ant kryžiaus, kad Jo dangiškas Tėvas atleistų Jo persekiotojams ir kankintojams, nes jie nežinojo, ką daro.
Aš galiu garantuoti, kad Lietuvoje, ir net Panevėžyje, rasi kitų kunigų, kurie pritaria Referendumo parašų rinkimui. Pasiskambink į kitas katalikų bažnyčias, susitik su kitais kunigais, paklausk ju nuomonės, pasidalink savo širdgėla su tuo kunigu, kuris supras, ir pasirink į kitą bažnyčią Sekmadieniais eiti.


Mes irgi per šiuos pasaulinius pokyčius pakeitėm bažnyčią.  Lankomės ten, kur dvasininkija skelbia tą tiesą, kuria mes tikim - religine, politine, socialine, medicinine ir visokeriopa laisve, su pagarba Dievui ir žmogui. 
Neleisk vienam kunigui suzlugdyti tavo dvasios, tavo pasišventimo ir meilės Dievui! 


Su meile,
Tavo dukra Kristina 

 

Po gerai pažįstamo mano bičiulio kreipimosi nelikau ir aš abejingas. Parašiau: 

 

Sveiki, 
pagaliau po tokių akibrokštų gal ir Kazys Grabys supras, kad katalikų Bažnyčia Antikristo tvirtovė,- Babelė (sumaišties, ištvirkėlių namai)? Taip ji įvardinta Biblijoje-Šventame Rašte. Reikia skaityti, studijuoti, žinoti, kas rašoma Biblijoje, o ne aklai pasikliauti ,,davatkų'' ir šios Bažnyčios kunigų klaidinimais. Apie tai esu daug rašęs, tačiau kol tikintysis pats nenukenčia asmeniškai į visą tai žiūri su nepasitikėjimu. Fondas yra išleidęs ne vieną leidinį ,,Tiesos šaukliai", kuriame išdėstyti nuklydimai. Kazimieras vis tvirtindavo sėdėdamas Berčiūnų Bažnyčioje, kad jį ten ramina.

 

Pagaliau ramybė baigėsi. Gal ateis į protą? Tik Dievas parodo Kelią. Semkitės kiekvienas Išminties iš Dievo. Prašantiems atsako. Reikia nepamiršti Kaziui ir to, kad Bažnyčia atskirta nuo pasaulietinės valdžios. Nėra ko ten su referendumo parašais dėl netikusios valdžios trainiotis. Nepamiršti ir to, kad šiandieninė pasaulietinė ir bažnytinė valdžia dirba išvien. Jeigu tikintysisi to nesupranta, tai gal supras, kai išvytas iš bažnyčios lauk. Reikia melstis užsidarius sao kambarėlyje, o ne ramybės ieškoti Antikristo tvirtovėse. Jos ten nėra. Apgaudinėjame patys save. Šiandieninės bažnyčios paverstos prekiautojų, tarsi plėšikų landynėmis.

 

Su meile iš dangaus
Alvydas
http://www.tiesoskariai.lt/straipsniai-65/lt/alvydas-veberis----palaiminti-431.html