STRAIPSNIAI

Alvydas VEBERIS.   TEMIDĖS  GRIMASOS

Atsiverčiau savo puslapį ir prisiminiau 2008 metus. Tuo metu mano veikla susidomėjo vienas pažangiausių leidinių - savaitraštis ,,Laisvas Laikraštis". Susitikau su šio leidinio vyr. redaktoriaus pavaduotoju J.Ivanausku. Teko atlikti jam savo ,,išpažintį''. Kam smalsu,  leiskimės į asmeninę kelionę išklausant mano ir J.Ivanausko dialogo Anykščių kavinėje ,,Bangelė‘‘, po kurios grindimis  teka  upė ,,Šventoji"...                           

plačiau
 Alvydas VEBERIS.  Laisvi    TIESOS  ŠAUKLIAI. Tikrai   laisvi!

 

 

 

Dauguma žmonių stebisi keistais įvykiais ne tik Lietuvoje.  Pagal esamas technines galimybes, žinia akimirksniu pasiekia kiekvieną esantį bet kokioje žemės rutulio vietoje. Neprognozuojami įvykiai glumina kas vyksta visame pasaulyje. Jeigu liksi abejingu stebėtoju, stovėsi po medžiu,- gero nelauk...

plačiau
KUR TU?

Ar jums dažniau tenka slėptis nuo problemų, ar jas spręsti? Kai nusidedame, mums, kaip ir Adomui, atrodo, kad pasislėpti nuo Dievo lengviau nei žvelgti Jam į veidą. Išties baugu susitikti su Dievu, kai esi prisidirbęs...
Bėgimas nuo Dievo mums kartais atrodo tolygus problemos sprendimui. Galbūt laikinai tai išsprendžia sunkumą, ir mes manome, jog viso blogio pasekmės dar ateityje...

plačiau

Biblijoje, Pakartoto įstatymo knygoje parašyta: "Štai aš padedu prieš jus šiandien palaiminimą ir prakeikimą.

 

PALAIMINIMĄ – jei klausysite Viešpaties, savo Dievo, įsakymų, kuriuos šiandien jums skelbiu;

PRAKEIKIMĄ – jei neklausysite Viešpaties, savo Dievo įsakymų, nukrypsite nuo kelio, kurį šiandien jums rodau, ir seksite svetimus dievus, kurių nepažįstate...

plačiau

Ne tik buvęs kunigas, dabar Seimo narys Jonas Varkala, klaidinęs tikinčiuosius 32 metus ir Romos katalikų bažnyčioje neradęs KRISTAUS, bet ir Ro­lan­das Kau­šas, prieš še­šio­li­ka me­tų pa­si­trau­kęs iš ku­ni­gys­tės ir gy­ve­nan­tis JAV, at­vi­rai kal­ba apie šian­die­nos Baž­ny­čios ydas. „Jei Baž­ny­čia – dva­si­nė ins­ti­tu­ci­ja, ko­dėl tuo­met už­sii­ma ne­dva­si­niais da­ly­kais?“, – kal­bė­da­mas apie šių die­nų ak­tua­li­jas, klau­sia Lie­tu­vo­je ato­sto­gau­jan­tis bu­vęs šiau­lie­tis. Pa­sak R. Kau­šo, jei JAV nu­tik­tų to­kia is­to­ri­ja, kaip Ty­tu­vė­nų, teis­mo ne­bū­tų iš­veng­ta

plačiau
Mantas AREIMA. ĮSTRIGĘ TRADICIJŲ LABIRINTE

...Naujasis sargybos viršininkas buvo gerokai nustebęs, kad vienas apsaugos postas yra parko laukymės viduryje, kur ir saugoti nėra ko. Pasirausęs rūmų archyve jis išiaiškino, kad kadaise karalienė parsivežė iš užsienio retos veislės rožių krūmą, o kad jo niekas nenuskriaustų, liepė pastatyti sargybinį...

Rožių krūmo seniai nebėra. Nebėra ir tos karalienės. Tik sargybinis tradiciškai tebestovi saugodamas... nieką...

plačiau
Alvydas VEBERIS. ROMOS KATALIKŲ BAŽNYČIA - MELO KALVĖ

Kristaus istorija yra plati, universali, pritaikyta visoms tautoms, visiems laikotarpiams, visoms žmogaus sielos galioms. Kadangi visais laikais vyko kova dėl valdžios, todėl buvo nukryžiuotas ir Dievo Sūnus, kuris tos valdžios net nesiekė, nes Jis ją realiai turėjo...

plačiau

 

 

 

 

Apžvelgiant vokiečių rašytojo dr. Hanco Heinco knygą ,,Mūsų laukia esminės permainos‘‘ F.Veilti (F.Walti) rašo:

,,Šio pasaulio įvykiai verčia vis labiau susimąstyti. Daug kur kyla neramumai, teršiamos jūros, naikinami miestai, ir milijonai žmonių tampa pabėgėliais...

plačiau
DEMONŲ UŽVALDYTIEJI arba GYVENIMAS PONŲ KVARTALE

 

Vis daugiau žmonių, tarsi demonų apsėsti, tampa aklais nuožmiais egoistais, dėl savo naudos pasiryžę perkąsti gerkles ne tik konkurentams, bet ir kaimynams. Apsėstieji nepastebi besiartinančio pavojaus ženklų, nors nekurie demonstruoja esą padorūs katalikai – ir į bažnyčią nueina, ir į aukų lėkštelę įdeda...

plačiau
Apšviesti protus Kryžių kalne (VIDEO)

Garsusis Kryžių kalnas Šiaulių rajone atsidūrė trečiojoje vietoje šiurpiausių pasaulio vietų sąraše. Galima nuspėti, kad esama aplinka užsieniečių nenuteikia pamaldumui, tačiau lietuviai, tarsi praradę protus, toliau glėbiais tempia į piliakalnį kryželius, rožančius, medalikėlius, suklupę meldžiasi gipsinei moters skulptūrai, pavadintai Marija, nors Dievo įsakymai tai daryti griežtai draudžia ir įvardina tai kaip stabmeldystę...

 

Šio videosiužeto autorius yra pateikęs naują Kryžių kalno tvarkymo koncepciją, tačiau ji, kaip teniso kamuoliukas, tebešokinėja tarp paminklosauginių institucijų ir katalikų bažnyčios administratorių. Dar daugiau. Tylomis apie piliakalnį kuriamas kryžių-stacijų kelias, ir galima nuspėti, kad netolimoje ateityje pamatysime virtines fanatikų, keliais ropojančių apie piliakalnį...

plačiau